Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2023-01-26

Imię:
Marcin
Pytanie:
Czy zamierza Pan w jakiś sposób rozmawiać z SELEKT'em na temat powrotu do poprzedniej częstotliwości wywozu śmieci? Przy takim harmonogramie jaki został wdrożony to ja staję się magazynem i przechowalnią śmieci a nie mam na nie tyle miejsca. Może to prowadzić do sytuacji, gdy śmieci będą przez kilka tygodni oczekiwać na ulicy na zabranie. Jaki to będzie miało wpływ na estetykę i czystość ulicy nie muszę chyba wspominać. Bardzo proszę o interwencję.
Odpowiedź:
Po wcześniejszych moich uwagach związanych z zapisami we wspomnianym przez Pana harmonogramie, obecnie złożyłem wniosek formalny do zarządu CZO Selekt o przywrócenie częstotliwości odbioru odpadów, która obowiązywała przed wprowadzeniem zmian.

Pytanie do Wójta z dnia 2023-01-12

Imię:
Przemysław
Pytanie:
Chciałbym się dowiedzieć na jakim etapie jest uchwalanie MPZP dla terenu w obrębie ewidencyjnym Konarzewo, w rejonie ul. Dopiewskiej i ul. Bukowskiej, gmina Dopiewo? Ogłoszenie o przystąpieniu do tego planu było 01.12.2020, mamy już 2 lata po tym terminie i nie mogę nigdzie znaleźć informacji o kontynuacji prac nad tym planem. Dziękuje i Pozdrawiam.
Odpowiedź:
Plan, o który Pan pyta jest aktualnie po procedurach opiniowania i uzgodnieniach. Urząd Gminy Dopiewo złożył aktualnie wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyłączenie gruntów klasy III z produkcji rolnej. Po otrzymaniu decyzji, MPZP dla tego obszaru zostanie wyłożony do publicznego wglądu.

Pytanie do Wójta z dnia 2023-01-02

Imię:
Tomasz
Pytanie:
Panie Wójcie - ja także w sprawie nowej (zmniejszonej częstotliwość) wywozu tworzyw i papieru. W poprzedniej odpowiedzi zasygnalizował Pan, że poprzednia częstotliwość była "preferencyjną". Z czego ona wynikała. Czy związek międzygminny albo gmina Dopiewo podpisuje umowy z "Selektem"? Jak to się odbywa? W jaki sposób zawierane są umowy i gdzie je można otrzymać do wglądu?
Odpowiedź:
Związkiem Międzygminnym jest Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt. To „Selekt” działa w imieniu 19 gmin, zajmując się zagospodarowaniem odpadów np. wyborem przedsiębiorstwa realizującego wywóz. CZO Selekt działa w takich rygorach formalnoprawnych, jak gmina to znaczy np. stosuje Prawo Zamówień Publicznych, ma obowiązek prowadzenia BIP, jego gospodarka finansowa jest kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dokumenty dotyczące wyboru firmy wywozowej są dostępne na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/selekt_czempin/proceedings. „Preferencyjność” zaś była po części efektem dostosowywania harmonogramu do zmieniających się zasad odbioru i ilości odpadów, poszukiwania optymalnych częstotliwości i intensywnego przyrostu zabudowy na terenie gmin.

Pytanie do Wójta z dnia 2023-01-02

Imię:
Tomasz
Pytanie:
Panie Wójcie - ja także w sprawie nowej (zmniejszonej częstotliwość) wywozu tworzyw i papieru. W poprzedniej odpowiedzi zasygnalizował Pan, że poprzednia częstotliwość była "preferencyjną". Z czego ona wynikała. Czy związek międzygminny albo gmina Dopiewo podpisuje umowy z "Selektem"? Jak to się odbywa? W jaki sposób zawierane są umowy i gdzie je można otrzymać do wglądu?
Odpowiedź:
Związkiem Międzygminnym jest Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt. To „Selekt” działa w imieniu 19 gmin, zajmując się zagospodarowaniem odpadów np. wyborem przedsiębiorstwa realizującego wywóz. CZO Selekt działa w takich rygorach formalnoprawnych, jak gmina to znaczy np. stosuje Prawo Zamówień Publicznych, ma obowiązek prowadzenia BIP, jego gospodarka finansowa jest kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Dokumenty dotyczące wyboru firmy wywozowej są dostępne na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/selekt_czempin/proceedings. „Preferencyjność” zaś była po części efektem dostosowywania harmonogramu do zmieniających się zasad odbioru i ilości odpadów, poszukiwania optymalnych częstotliwości i intensywnego przyrostu zabudowy na terenie gmin.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-12-29

Imię:
Piotr
Pytanie:
P. Wójcie zwracam się z zapytaniem o harmonogram wywozu śmieci w 2023 roku. Zdecydowanie uważam, że odbiór odpadów typu plastik lub papier raz na miesiąc to zdecydowanie za mało. Druga sprawa to odpady szklane odbierane jeszcze rzadziej. Gdzie mieszkańcy gminy mają składować te śmieci? Mamy je składować przy ulicy? Są przecież domostwa, które mają po np. 8 worków odpadów segregowanych raz na dwa tygodnie. Czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby połączenie rejonów i zbieranie śmieci co 14 dni jak to miało miejsce w 2022? Kolejna sprawa to wypracowanie miejsca, gdzie mieszkańcy mają pozostawiać swoje pojemniki na odpady. Zdarza się, że np. idąc chodnikiem trzeba wchodzić na jezdnię, aby przejść co stwarza niebezpieczeństwo potrącenia np. dzieci. Mieszkańcy wystawiają pojemniki zastawiając całe przejście. Może jakaś kampania informacyjna dot. wystawiania koszy w bezpieczny sposób dla pieszych?
Odpowiedź:
Gmina Dopiewo dotychczas korzystała z częstotliwości preferencyjnej to znaczy, podczas gdy u nas papier i tworzywa sztuczne wywożono co dwa tygodnie, to np. w Kościanie, Grodzisku Wlkp., Puszczykowie, Opalenicy i innych gminach (w sumie jest ich 19) zrzeszonych w Związku Międzygminnym Selekt odbierano je co cztery tygodnie. Było to jednak niezgodne z obowiązującą w związku zasadą równości. W przypadku szkła (o zmniejszeniu częstotliwości odbioru zadecydował zarząd Związku ze względu na trudną sytuację spowodowaną inflacją, kosztami paliwa) mogę jedynie polecić, aby w razie konieczności wywozić takie odpady (zresztą każde inne również) na składowisko PSZOK w Dopiewie, gdzie są przyjmowane bezpłatnie. Pana propozycja dotycząca kampanii informacyjnej dotyczącej wystawiania koszy w bezpieczny sposób dla pieszych jest bardzo ciekawa i potrzebna. Postaramy się ją zrealizować w najbliższej przyszłości.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-12-28

Imię:
Maciej
Pytanie:
Dzień dobry Panu, chciałbym zapytać o wywóz odpadów zielonych .Mieszkam w Dopiewie. Mianowicie dlaczego muszę płacić za wywóz odpadów zielonych w okresie zimowym ? Przez 3 miesiące nie jestem w stanie zapełnić kosza o poj 250 l co wiążę się z nie wystawieniem go przed posesję. Moje pytanie , czy muszę płacić i z jakiego paragrafu mam opłacać coś z czego 1/2 roku nie korzystam.
Odpowiedź:
Niestety nie ma możliwości odliczenia jakiejś części opłaty za wywóz śmieci w sytuacji, gdy nie zapełnia Pan całego kosza na bioodpady. Opłata ta ma charakter należności publiczno-prawnej. W swej formule podobna jest w niektórych aspektach do należności podatkowej. Innymi słowy płacimy za gotowość do wywozu odpadów, a nie jakieś konkretne kilogramy.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-12-28

Imię:
Magdalena
Pytanie:
Dzień dobry, nowy harmonogram odbioru odpadów w gminie to jakiś skandal. Stawka nie została obniżona, a częstotliwość odbioru śmieci zmalała o połowę (segregowane i bio do 1 x w miesiącu!!!). Proszę o informację co Wójt zamierza z tym zrobić, zakładając, że liczył się Pan z niezadowoleniem mieszkańców głosując za taką częstotliwością w sierpniu 2022 podczas zgromadzenia Selekt. Drugie pytanie dotyczy rozbudowy SP 2 w Skórzewie: na jakim etapie jest inwestycja?
Odpowiedź:
W sprawie zmiany harmonogramu wywozu odpadów opublikowaliśmy wyjaśnienie na stronie internetowej. W odpowiedzi na Pani pytanie przytoczę tu obszerny jego fragment. Jednym z podstawowych założeń Związku Międzygminnego Selekt, który obsługuje 19 gmin (w tym Dopiewo) jest zasada, że wszyscy traktowani są w równy sposób. Gmina Dopiewo jednak dotychczas korzystała z częstotliwości preferencyjnej to znaczy, podczas gdy u nas papier i tworzywa sztuczne wywożono co dwa tygodnie, to np. w Kościanie, Grodzisku Wlkp., Puszczykowie, Opalenicy i innych gminach zrzeszonych w Związku odbierano je co cztery tygodnie. Taki wyjątek dotyczył też Gminy Komorniki. Trzeba przy tym podkreślić, że mimo tych różnic obowiązywała taka sama stawka dla wszystkich tzn. 35 zł od osoby. Aby więc dochować wspomnianej wyżej zasady o równym traktowaniu, od 2023 r. częstotliwość odbioru papieru i tworzyw sztucznych dla zabudowy jednorodzinnej w Gminie Dopiewo będzie taka sama, jak w pozostałych 18 gminach. Dotyczy to niezmiennie również wysokości opłat. Zarząd ZM Selekt zdecydował natomiast, aby zmienić częstotliwość wywozu szkła i bioodpadów. Zgodnie z nowym harmonogramem szkło będzie odbierane co cztery tygodnie w miesiącach od maja do września (bez zmian), ale już od października do kwietnia co osiem tygodni. Bioodpady natomiast będą odbierane co dwa tygodnie w miesiącach od kwietnia do listopada (bez zmian), ale już w miesiącach od grudnia do marca – co cztery tygodnie. Wszystkie te zmiany dotyczą zabudowy jednorodzinnej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej Zarząd ZM Selekt podjął decyzję o zmniejszeniu częstotliwości odbioru tych samych rodzajów odpadów w podziale na takie okresy w roku z tą różnicą, że w przypadku szkła jest to zmiana z dwóch na cztery tygodnie, zaś w przypadku bioodpadów z jednego na dwa tygodnie. W żadnej z typów zabudów nie zmienia się natomiast częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych. W uzasadnieniu tych zmian, które mają utrzymać płynność budżetową Związku i możliwość dalszego funkcjonowania Zarząd podaje powszechnie dotkliwą inflację, rosnące i mocno zmienne koszty zagospodarowania odpadów oraz ceny paliw, które szczególnie dotknęły wszelkie działy gospodarki oparte na transporcie. Mimo niekorzystnych zmian makroekonomicznych opłata za odbiór odpadów pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 35 zł/miesiąc/mieszkańca. Jeśli chodzi o rozbudowę SP2 w Skórzewie, to aktualnie projektowany jest budynek. W czerwcu przyszłego roku chcemy uzyskać pozwolenie na budowę. W tym momencie rozpoczęcie tej inwestycji uzależniamy od możliwości budżetu na 2024 r.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-12-27

Imię:
Anonim
Pytanie:
Dlaczego ta klawiatura nad stawem w Dopiewie jest tak nisko?
Odpowiedź:
Infokiosk to nowe urządzenie na terenie Gminy Dopiewo. W formule dotykowej na jego ekranie można wywoływać informacje dotyczące historii, turystyki, inwestycji i rozkładu jazdy zawarte w aktualnościach i archiwach strony internetowej Gminy. Do nawigowania służy klawiatura, która wyświetla się u dołu ekranu. Istotne jest ona usytuowana nisko, bo 70 cm od podłoża. Złożyliśmy zapytanie do producenta czy jest możliwe jej przeniesienie na ekranie i otrzymaliśmy odpowiedź, że poszuka lepszego rozwiązania. To oczywiście tylko poprawi walory infokiosku, który niewątpliwie ma bardzo praktyczną funkcję i przyda się mieszkańcom.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-12-22

Imię:
Włodzimierz
Pytanie:
Witam, w tym 2022 roku miała być wybudowana ul. Leśna na odcinku od Wiejskiej do ul. Batorowskiej. No i co z ul. Rolną do ul. Bukowskiej, kiedy zostanie położona trwała nawierzchnia? W tym 2022 roku miało powstać oświetlenie ul. Cytrynowej i przyległych, Figowa, Daktylowa, Mango, kiedy będzie wykonane? Ten rejon jest bardzo zapóźniony z inwestycjami drogowymi....
Odpowiedź:
Pierwotnie, aby uzyskać jak najbardziej korzystne dofinansowanie w planie pojawiła się budowa ul. Leśnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Batorowskiej. Wysokość dofinansowania wymagała jednak zweryfikowania tego planu. Ostatecznie aktualne dofinansowanie pozwala na realizację inwestycji na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rolnej – jesteśmy właśnie po otwarciu ofert przetargowych. Nie było natomiast planów inwestycyjnych związanych z budową ul. Rolnej do ul. Bukowskiej. Ostatecznie decyzją Gminy i radnych najpierw zostanie zbudowana ul. Leśna, a potem ul. Rolna. Natomiast wykonanie oświetlenia przy ul. Cytrynowej nie zostało zawarte w planach budżetowych na rok 2022. Nie jest też ujęte w takich planach na 2023 rok. Wynika to aktualnie z ograniczonych możliwości inwestycyjnych Gminy na skutek wzrostu cen mediów (np. energii elektrycznej), wysokiej inflacji oraz niekorzystnych zmian dla finansów samorządów na szczeblu centralnym.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-11-30

Imię:
Arkadiusz
Pytanie:
P. Wójcie dlaczego w Konarzewie świecą się światła na boisku od godziny 21.00 do rana , jeśli niema żadnych zajęć sportowych , czy jesteśmy tak bogata gminą by przy tak drogiej energii oświetlać boisko.
Odpowiedź:
Lampy, których dotyczy Pana interwencja nie są boiskowymi jupiterami. To lampy rozmieszczone na wysokości boiska, które oświetlają dwa przejścia dla pieszych, przystanek autobusowy, wyjazd z Os. 25-lecia w ul. Poznańską oraz budynek klubu. Ich funkcją jest wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców - tak pieszych, jak i kierowców. Zgadzam się jednak z Panem, że w obecnej sytuacji i kryzysie energetycznym należy szukać oszczędności, również w przypadku oświetlenia ulic. Taki plan dla Gminy przygotowujemy, choć akurat lamp, które Pan wskazał nie będzie on dotyczył.

Strony