Przejdź do treści

Za co płacimy?

  • użytki rolne, z wyjątkiem gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

Kto płaci?

  • właściciele,
  • posiadacze samoistni,
  • użytkownicy wieczyści,
  • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub gminy, jeżeli posiadanie: 
    • wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
    • jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów, które wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub są w zarządzie Lasów Państwowych.W tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
  • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Załączniki:

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak