Przejdź do treści

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. 603-503-859


Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo (ZZKGD)


Paweł Przepióra - Wójt Gminy Dopiewo   (Przewodniczący)
tel. 618 906 350
e-mail: @email

Adam Półtoraczyk – Komendant Straży Gminnej (Zastępca Przewodniczącego)
tel. 512 457 977
e-mail: @email

Paweł Jazy - Zastępca Wójta Gminy Dopiewo
tel. 618 906 351
e-mail: @email

Małgorzata Wzgarda – Sekretarz Gminy Dopiewo
tel. 618 906 352
e-mail: @email

Tadeusz Łuczyk – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej
tel. 606 260 004

Małgorzata Popłońska-Kowalska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie
tel. 618 148 020
e-mail: @email

podkom. Karolina Przysiecka - Komendant Komisariatu Policji w Dopiewie
@email
tel. 47 77 132 31
tel: 47 77 132 34
tel: 519 064 612 - po godzinie 15.30
tel: 519 064 684 - bezpośrednie połączenie z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

Sławomir Skrzypczak - Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie
tel. 618 148 231
e-mail: @email

Komunikaty i informacje dla ludności

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i stałego dyżuru. Siedziba znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dopiewo. Po godzinach pracy urzędu Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni dyżur pod numerem telefonu komórkowego 603 503 859. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia przyjmowanie informacji o zdarzeniach na terenie gminy Dopiewo (a także gmin sąsiednich) i przepływ informacji w strukturach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.

Do zadań Centrum należy:

 1. całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynnościcałodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr 122/2022 z dnia 27 października 2022 r. przy Urzędzie Gminy Dopiewo tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy i opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Do zadań Zespołu należy:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
 2. przekazywanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi wniosków dotyczących wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,
 3. przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami,
 4. opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 5. organizacja współdziałania z gminami sąsiednimi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wykorzystania ich sił i środków w działaniach,
 6. organizacja i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz treningów mających na celu integrację i koordynację działań,
 7. włączanie organizacji społecznych i charytatywnych oraz wolontariatu do organizacji podjętych działań.

Wójt określa, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Zespołu, z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na niezwłoczne zebranie się Zespołu i zapewnienie uzyskania pełnej informacji o zdarzeniach będących przedmiotem posiedzenia. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby wyznaczone przez Wójta Gminy Dopiewo.

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak