Przejdź do treści

Wysokość opłat

Stawki za odbiór odpadów komunalnych wynoszą:

  • stawka opłaty od mieszkańca nieruchomości zamieszkałej, na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 35 zł. 
  • opłata w przypadku domków letniskowych lub innych  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ryczałtowa stawka wynosi 191 zł rocznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny). Opłatę ryczałtową uiszcza się z góry za rok, w terminie do końca czerwca każdego roku.

Opłatę uiszcza się z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego w kwocie wynikającej ze złożonej deklaracji.

Składanie deklaracji

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać Zarządowi Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” lub za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo, na adres Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.

Druk deklaracji można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c, w Dopiewie, pok.7.

Szczegółowe informacje na stronie Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu selekt.czempin.pl.

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak