Przejdź do treści

Urząd Gminy Dopiewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dopiewo.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2001-01-28
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-06-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jej redaktorzy starają się zapewnić dostępność plików. Serwis zawiera dokumenty PDF będące skanami lub stworzone na podstawie dokumentów word bez odpowiedniej struktury. Nieczytelne dla czytników ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Zamierzamy dokładać starań, by dostępność strony ulegała poprawie, a nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie – posiadały odpowiednią strukturę znaczników, czyli tagowanie.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w oparciu o narzędzie European Internet Inclusion Initiative, wg którego dostępność strony wynosi 88,60 % (na dzień 2023-06-30).


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Mendrala, adam.mendrala@dopiewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 618 906 370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dopiewo funkcjonuje w kilku budynkach, znajdujących się na terenie Dopiewa. Wykaz adresów, telefonów i e-maili kontaktowych do pracowników Urzędu Gminy Dopiewo dostępny jest na stronie internetowej Pracownicy UG.

1. Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo – Budynek A

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. Leśnej oraz 1 od tyłu budynku i 1 boczne. Wejście do obiektu bezpośrednio z chodnika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy. Dla osób na wózkach dostępne są hol główny oraz sekretariat i pomieszczenia zarządu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze, utrudniony dostępne ze względu na przewężenie w dojściu. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

2. Urząd Gminy Dopiewo ul. Wyzwolenia 24, 62 – 070 Dopiewo – Budynek B

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dworcowej/Wyzwolenia. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma platformy dla osób niepełnosprawnych oraz windy. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

3. Urząd Gminy Dopiewo ul. Leśna 2a, 62 – 070 Dopiewo – Budynek C

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Leśnej. Wejście do obiektu bezpośrednio z chodnika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wszystkie pomieszczenia mieszczą się na parterze. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biurowe. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po drugiej stronie ulicy, przy budynku głównym urzędu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

4. Urząd Gminy Dopiewo Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy ul. Łąkowa 2a, 62 – 070 Dopiewie – Budynek D

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Łąkowej i 2 wejścia boczne. Wejście do obiektu bezpośrednio z chodnika. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Pomieszczenia urzędu mieszczą się na parterze. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i wszystkie pomieszczenia. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.


 

Filmy z instrukcjami dla osób głuchoniemych

Adres URL dla Video embed
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Administrator Dopiewo.pl


Michał Juskowiak