Formularze i karty usług

BIP: Kliknij tutaj


Statut Gminy Dopiewo

BIP: Kliknij tutaj (1) BIP: Kliknij tutaj (2)


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo

BIP: Kliknij tutaj


Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

BIP: Kliknij tutaj


Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BIP: Kliknij tutaj


Dokumenty związane z finansami gminy (Budżet, WPF)

BIP: Kliknij tutaj


Uchwały Rady Gminy Dopiewo

BIP: Kliknij tutaj


Zarządzenia Wójta Gminy Dopiewo

BIP: Kliknij tutaj


Statuty poszczególnych sołectw w Gminie Dopiewo

BIP: Kliknij tutaj


Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

wz.dopiewo.pl