Karty z rodzinnym charakterem - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie

Dla Rodziny 3+
Przedstawiciele rodzin wielodzietnych z Gminy Dopiewo mogą wnioskować do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie Karty Dużej Rodziny i Wielkopolskiej Karty Rodziny. Warto posiadać takie Karty, ponieważ uprawniają one do zniżek na produkty i usługi u Partnerów Programów. Partnerzy Programu to przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie, którzy dając rabaty Rodzinom 3+ zdecydowali się je wesprzeć.

Posiadaczami Kart mogą być…
Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. Rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli dzieci mogą być dorosłe, mieć już swoje rodziny lub już nie żyć. Ważne, że w sumie ktoś wychowywał w przeszłości minimum troje dzieci. W takiej sytuacji KDR należą się tylko rodzicom.
Przedstawiciele Rodzin 3+, czyli rodziny, w których oprócz rodziców czy opiekunów jest co najmniej trójka dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (jeśli się uczą) lub niepełnosprawnych (bez ograniczeń wiekowych).

Jak działają Karty?
Upoważniają do zniżek.
Karty są honorowane przez Partnerów Programów.
Podstawą otrzymania zniżki jest okazanie Karty w momencie zakupu produktu lub usługi.

Czym różnią się obydwie Karty?
Każda z Kart jest częścią niezależnego Programu wsparcia.
W przypadku Karty Dużej Rodziny – wyróżniamy Partnerów Lokalnych i Ogólnopolskich, czyli udzielających zniżek odpowiednio Rodzinom 3+ z terenu Gminy albo z całego kraju.

Lista partnerów lokalnych znajduje się na stronie: dopiewo.pl – w zakładce „Karta Dużej Rodziny”.
Lista partnerów ogólnopolskich znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl.
W przypadku Wielkopolskiej Karty Rodziny listę partnerów można znaleźć na stronie: www.rops.poznan.pl.

Jakie są podobieństwa między kartami?
Są bezpłatne.
Wnioski o ich wydanie można złożyć w tym samym miejscu - w Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie (budynek przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie).
Każdy członek Rodziny 3+ może mieć swoją: Kartę Dużej Rodziny i Wielkopolską Kartę Rodziny (grafiki przedstawiamy na dole informacji).
 

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku
Składając wniosek trzeba mieć ze sobą oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienia:w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość:

 • w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość i akt małżeństwa
 • w przypadku dzieci w wieku do 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość i orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • w przypadku cudzoziemców poza ww. dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kontakt z nami

 • Anna Markiewicz - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
 • tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 693 290 213
 • e-mail: anna.markiewicz@opsdopiewo.pl