Przejdź do treści

Dla rodziny 3+

Przedstawiciele rodzin wielodzietnych z Gminy Dopiewo mogą wnioskować do Ośrodka Pomocy Społecznej o wydanie: Karty Dużej Rodziny oraz Wielkopolskiej Karty Rodziny. Posiadacze takich kart mogą korzystać zniżek na produkty i usługi u Partnerów Programów. Partnerzy Programu to przedsiębiorcy odpowiedzialni społecznie, którzy dając rabaty rodzinom 3+, zdecydowali się je wesprzeć m.in. w obszarach kultury, oświaty, rekreacji, transportu, produktów spożywczych czy bankowych.


Kto może skorzystać z kart?

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej – to znaczy rodziny, w której rodzice, rodzic lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, bez względu na wiek dzieci w chwili składania wniosku. 


Jak długo można korzystać z kart?

 • Rodzice rodzin wielodzietnych mogą z nich korzystać dożywotnio;
 • Dzieci z kart mogą korzystać do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia;
 • Dzieci powyżej 18. roku życia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać z karty tylko na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak działają karty?

 • Upoważniają do zniżek;
 • Karty są honorowane przez Partnerów Programów (lista partnerów poniżej);
 • Podstawą otrzymania zniżki jest okazanie Karty w momencie zakupu produktu lub usługi.
 • Jakie są podobieństwa między kartami?
 • Są bezpłatne;
 • Wnioski o ich wydanie można złożyć w tym samym miejscu – w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dopiewie (budynek przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie);

Każdy członek Rodziny 3+ może mieć swoją: Kartę Dużej Rodziny i Wielkopolską Kartę Rodziny.


Czym różnią się obydwie karty?

Każda z kart jest częścią niezależnego programu wsparcia, zatem można z nich korzystać w różnych sytuacjach. W przypadku Karty Dużej Rodziny – wyróżniamy Partnerów Lokalnych i Ogólnopolskich, czyli udzielających zniżek odpowiednio Rodzinom 3+ z terenu Gminy albo z całego kraju.

Wykaz zniżek oraz partnerów oferowanych przez Wielkopolską Kartę Rodziny 

Lista partnerów ogólnopolskich dostępna na stronie gov.pl

Załączniki

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku rodzica mającego dorosłe dzieci – oświadczenie, że rodzic nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku cudzoziemców poza ww. dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.


Dokumenty do pobrania do poszczególnych kart znajdują się na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie: https://opsdopiewo.pl/

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dopiewie w sprawie kart:
Anna Markiewicz - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
tel. 61-814-80-20 wew. 15 lub 693 290 213
e-mail: @email

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


R... K...


Michał Juskowiak