Przejdź do treści

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dopiewo jest miejscem bezpłatnej zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Dopiewo.

Przyjęcia odpadów

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego:

 • informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wytworzone
 • po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku za bieżący okres rozliczeniowy

PSZOK jest czynny

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00,
 • w soboty w godzinach od 11.00 do 15.00.

Adres

Dopiewo, ul. Komunalna – na terenie oczyszczalni ścieków.

Co można oddawać do PSZOK?

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
 • odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie),
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin; Odpady niebezpieczne (odpady niebezpieczne tj. farby, lakiery, smary, oleje powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety umożliwiające identyfikację odpadu w chwili przekazania),
 • zużyte baterie, akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty ( niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) [100 kg na rok od mieszkańca]
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli, oraz pojazdów o masie całkowitej d 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (4 sztuki rocznie od mieszkańca)

Uwaga!

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe ( np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
 • opony z samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez wiarygodnej identyfikacji ( brak etykiety, oznaczeń),
 • odpady w opakowaniach cieknących;
 • sprzęt budowlany,
 • urządzenia przemysłowe, 
 • odpady poprodukcyjne, w tym z działalności rolniczej.

Regulamin

Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w miejscu działania PSZOK oraz na stronie internetowej Związku pod tym adresem.

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak