Poniżej publikujemy pytania zadane wcześniej Wójtowi Gminy Dopiewo przez Mieszkańców, a także udzielone na nie przez Wójta odpowiedzi.


Pytanie do Wójta z dnia 2022-02-05

Imię:
Michael
Pytanie:
jestem mieszkańcem Skórzewo ul. Wrzosowej. Chciałbym się zapytać, kiedy będzie realizowana przebudowa ulicę Nad Potokiem. Co wiem istnieje projekt i miało być to już kilka lat temu wykonany. Kiedy jest zaplanowana inwestycja?
Odpowiedź:
Zgadza się Gmina Dopiewo posiada projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę ul. Nad Potokiem w Skórzewie. W bieżącym roku planowane jest wykonanie pierwszego etapu prac od ul. Figowej w Skórzewie.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-02-04

Imię:
Antoni
Pytanie:
Dzień dobry, Czy gmina planując inwestycje na obszarze 100ha lub dzieląc go na 2 mniejsze działki nie powinna wykonać oceny oddziaływano na środowisko? Czy również gmina dopiewo nie powinna poprosić o oddziaływanie na środowisko wykonując iweestycke w lesie Zakrzewskim?
Odpowiedź:
1. W Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienione zostały przedsięwzięcia dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne lub fakultatywne. Podział nieruchomości na dwie mniejsze nie został wykazany w przytoczonym powyżej katalogu. 2. Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego Pniewy - Stęszew 14/2001/p, wydana została przez Ministra Środowiska w dniu 19 lipca 2001 r. W 2001 r. w obrocie prawnym nie istniała decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-02-01

Imię:
Antoni
Pytanie:
Szanowny Panie wójcie mam pytanie czym kieruje się gmina wydając warunki zabudowy na działki które nie posiadają takiego dokumentu, czy jest to określone przez stosowna ustawę lub inny dokument? Czy ma to charakter indywidualny?
Odpowiedź:
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Podstawę wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wyznacza art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-02-01

Imię:
Sebastian
Pytanie:
Czy jest może planowane umiejscowienie małego punktu gastronomicznego na terenie remontowanego właśnie dworca PKP w Palędziu? Byłbym zainteresowany otwarciem takiego punktu, jeżeli jest taka możliwość.
Odpowiedź:
Uprzejmie informuję, że dworzec PKP w Palędziu jest własnością PKP S.A. W sprawie umiejscowienia małego punku gastronomicznego na terenie dworca należy zwrócić się do PKP S.A. - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu al. Niepodległości 8.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-02-01

Imię:
Przemysław
Pytanie:
Chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś plany na stworzenie MPZP w Konarzewie na obszarze pomiędzy ul. Dopiewską, Bukowską i Hartlieba? Jeśli są takie plany czy można gdzieś obejrzeć propozycje i przekazać własne pomysły?
Odpowiedź:
Zgodnie z uchwałą XXIV/319/20 z 23.11.2021 o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu w obrębie Konarzewo w rejonie ul. Dopiewskiej i ul. Bukowskiej aktualnie trwa procedura dotycząca etapu przygotowywania projektu planu do opinii uzgodnień. Po tym etapie projekt będzie wyłożony do publicznego wglądu, gdzie będzie można składać uwagi w określonym terminie – informacja ta zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Pytanie do Wójta z dnia 2022-01-30

Imię:
Ireneusz
Pytanie:
Dzień dobry, Panie Wójcie, sytuacja mieszkańców ul. Klonowej, Lipowej i Wierzbowej w Dopiewie pod względem stanu w/w ulic jest coraz gorsza. Ulice te są wydłużane w nieskończoność, błoto, czy pył w mies. suchych coraz większe. Wydawane są zgody na zabudowę bliźniaczą rejestrowane jako dwurodzinne, aby ominąć przepisy (2xwięcej sam. i mieszkańców). Dodatkowo za plecami ul. Klonowej powstały już nowe działki bez osobnego dojazdu, Dojazd tylko z ul. Klonowej, co pogorszy war. mieszkańców. Czy Pan Wójt wie o tej sytuacji i czy interes obecnych mieszkańców jest na pewno reprezentowany, czy tylko deweloperów? Pozdrawiam
Odpowiedź:
Wymienione przez Pana ulice nie będą wydłużane. Długość wynika z MPZP. Obecnie w rejonie ulicy Klonowej priorytetową inwestycją jest budowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Więckowskiej do ul. Młyńskiej oraz nieutwardzonego odcinka ul. Młyńskiej od ul. Kasztanowej w kierunku centrum wsi. Zadanie wykonania dokumentacji projektowej ww. dróg zostanie przedłożone radnym do budżetu na rok 2022. Następnie przystąpimy do budowy ul. Kasztanowej i Młyńskiej w powyższym zakresie. Ulica Klonowa będzie realizowana w późniejszym okresie. Równanie ul. Klonowej będziemy kontynuować. Prace będą wykonane gdy pozwolą na to warunki gruntowe. Oprócz równania uzupełnione zostanie kruszywo w szczególności na wysokości pierwszych zabudowań. Nie wydajemy warunków zabudowy na budynki wielorodzinne, a wyłącznie jednorodzinne. Natomiast wykonawcy wykorzystują luki w prawie i często na takich warunkach budują zabudowę dwulokalową.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-01-30

Imię:
Grażyna
Pytanie:
Mam pytanie dotyczące prac nad przystąpieniem do sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zborowo , w rejonie ulicy Wioślarskiej. Czy w bieżącym roku gmina planuje zwrócić się ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze?
Odpowiedź:
W chwili obecnej nie planujemy zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przeznaczenia gruntów we wskazanej lokalizacji.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-01-29

Imię:
Natalia
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie! Moje pytania dotyczą zasad rekrutacji do przedszkoli publicznych. 1. W jaki sposób ustalana jest tabela ze strefami zamieszkania? Dlaczego Dąbrowa znajduje się w strefie zamieszkania dla dzieci z Zakrzewa, a w drugą stronę nie? (Dla Dąbrowy strefa obejmuje tylko Dąbrowę i Skórzewo) 2. Czy Rada Gminy planuje zaktualizować kryteria samorządowe decydujące o punktach przyznawanych w procesie rekrutacji? Miasto Poznań jako jedno z kryteriów przyjmuje np. realizację Programu Szczepień Ochronnych, wiele gmin decyduje się też na przyznanie dodatkowych punktów dzieciom, które mają rodzeństwo (tj. za dwoje dzieci w rodzinie, a nie tylko wielodzietność w rozumieniu Prawa Oświatowego) lub dzieciom, które uczęszczały wcześniej do żłobka. Czy nasza Gmina też planuje podążyć za tym trendem? 3. Czy Gmina może udostępnić statystyki dotyczące rekrutacji w latach poprzednich - liczbę dzieci aplikujących do danej placówki wraz z liczbą dzieci przyjętych?
Odpowiedź:
W odpowiedzi: Ad 1, 2 Przed podjęciem uchwały dotyczącej rekrutacji do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo podjęto cykl spotkań z dyrektorami naszych przedszkoli publicznych. Dyrektorzy, mając bezpośredni kontakt z rodzicami, mieli bardzo wiele praktycznych uwag dotyczących poruszanych zagadnień. Dzięki temu wypracowano projekt dokumentu, który uzyskał akceptacje Komisji Oświaty, a w konsekwencji został przyjęty przez Radę Gminy. Na chwilę obecną nie planuje się zmian w przywołanym dokumencie. Ad 3 W ubiegłorocznej rekrutacji sytuacja przedstawiała się następująco: L.p. Placówka wnioski na 1 preferencję zakwalifikowani 1. Akademia ArcyMalce w Dąbrowie 44 23 2. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Dopiewie 72 74 3. Przedszkole Publiczne Kolorowa Wyspa w Skórzewie 37 48 4. Przedszkole Publiczne Mali Odkrywcy w Dąbrówce 36 35 5. Przedszkole Publiczne Mądra Sowa w Konarzewie 41 24 6. Przedszkole Publiczne Iskierki w Skórzewie 66 46 7. Przedszkole Publiczne Leśne Duszki w Zakrzewie 24 29 8. Przedszkole Publiczne Bajkowa Wyspa w Palędziu 42 42 9. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach 6 5 10. Przedszkole Publiczne Diamentowa Kraina w Skórzewie 28 49 11. Przedszkole Publiczne Leśna Polana w Dopiewcu 55 56 W powyższej tabeli przedstawiono wnioski złożone na 1 preferencję wraz z liczbą dzieci zakwalifikowanych po rekrutacji podstawowej. Jednocześnie pragnę podkreślić, iż wszystkie dzieci uczestniczące w rekrutacji znalazły swoje miejsce w przedszkolach publicznych.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-01-21

Imię:
Agnieszka
Pytanie:
Szanowny Wójcie niecierpliwie czekam na zadane pytanie wczoraj tj.20.01.22 Czy prawdą jest że gmina chce pozwolić na budowę gigantycznego Panatoni,hal magazynowych na działce 72 w Więckowicach, gdzie za płotem jest osiedle domów jednorodzinnych nowych i w trakcie budowy? Przypomnę, że to gmina wydała nam pozwolenia na budowy domów. Chciałby Pan,obok swojego domu halę wysokości 14m, zasłaniającą cały horyzont,hałasy stukania,buczenia przez 24h i tysiące aut. w większości ciężarowych pod swoim oknem. I to nie koniec uciążliwości.. Ta sprawa jest bulwersująca i uważam, że nadaje się do większego nagłośnienia. Proszę o odniesie się do sprawy.
Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pani zaniepokojenie pragnę zaznaczyć, że aktualnie nie zostały wydane żadne decyzje administracyjne, które umożliwiałyby realizację "za Pani płotem" gigantycznej hali magazynowej. Faktem jest, że Państwa budynki mieszkalne znajdują się na terenie oznaczonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako tereny zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą, natomiast ponad 100 hektarowy obszar wokół ul. Sojowej ma określoną funkcję: obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. W dniu 27.09.2021 Rada Gminy Dopiewo podjęła Uchwałę Nr XXXIV/425/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307. Celem planu zgodnie ze Studium jest stworzenie nowych terenów inwestycyjnych, jednak z poszanowaniem istniejącego sąsiedztwa. Stąd obszar planu skomunikowany będzie jedynie z istniejącego ronda im. Adriana Napierały i będzie zakładał zielony bufor izolacyjny wokół terenów mieszkaniowych przy ul. Sojowej. Aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru wykonawcy planu. Gdy będziemy mieli opracowany i uzgodniony projekt planu wyłożymy go do publicznego wglądu celem poddaniu konsultacjom.

Pytanie do Wójta z dnia 2022-01-13

Imię:
Bartek
Pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, kiedy można liczyć na zbudowanie progów zwalniających (wywyższeń, poduszek berlińskich) na ulicy Platanowej w Dąbrówce w okolicy szkoły podstawowej? Przez ulicę Platanową codziennie przechodzi kilkaset dzieci z Dąbrówki. Kierowcy nagminnie przekraczają prędkość powodując bardzo duże ryzyko wypadku.
Odpowiedź:
Obecnie na ul. Platanowej są dwa progi zwalniające zlokalizowane w okolicach SP w Dąbrówce. Ten ciąg komunikacyjny jest ponadto objęty znakiem D-40 - strefa mieszkania, zatem piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami na każdym odcinku ul. Platanowej. Wzdłuż ulicy platanowej są także wybudowane wydzielone chodnik dla pieszych. W związku z powyższym nie planujemy budowy dodatkowych poduszek berlińskich/wywyższeń. Sprawę przekraczania prędkości przekazaliśmy Policji, z prośbą o kontrolę prędkości w okresie po feriach.

Strony