Przejdź do treści
Treść pytania
Chciałabym zapytać jak gmina Dopiewo działa obecnie i jak będzie działać w przyszłości w kwestii redukcji CO2 do atmosfery. Jako mieszkanka Skórzewa widzę tu ogromne pole do popisu i wiele błędów, które do tej pory zostały popełnione: brak edukacji (200 tys dla szkoły jest ważne ale edukacja mieszkańców, w tym członków rady gminy też jest kluczowa), brak zieleni na nowych osiedlach budowanych przez deweloperów, brak nasadzeń wzdłuż dróg, wszech królująca kostka brukowa, kiepska polityka przestrzenna, polityka i dofinansowania pojemników na deszczówkę powinna być również bardziej spopularyzowana. Warto może też pomyśleć o dofinansowaniu na rośliny miododajne, brak lokalnego ryneczku dla lokalnych rolników (mówię tu o Skórzewie gdzie społeczność ciągle się powiększa). Pytanie więc jak gmina w nowej kadencji będzie zmieniać dotychczasowy kierunek (i CZY będzie zmieniać) rozwoju myśląc o naszej przyszłości na tej ziemi.
Treść odpowiedzi
Zacznijmy od edukacji. Pisze Pani, że jest jej brak, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Wynika to choćby z następnego zdania w Pani korespondencji o przeznaczeniu 200 tys. zł na edukację proekologiczną dzieci i młodzieży szkolnej. To istotne, aby od najmłodszych lat uwrażliwiać na problematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego właśnie najmłodszych mieszkańców naszej Gminy. Ponadto strona internetowa Gminy Dopiewo w katalogu „Dla mieszkańców” zawiera rozdział p.t. „Powiedz smogowi STOP”. Można tam znaleźć m.in. porady, praktyczne informacje dotyczące sposobów walki z CO2, zapisy legislacyjne związane z ochroną powietrza czy gminny telefon antysmogowy, pod którym strażnicy gminni odbierają zgłoszenia o łamaniu przepisów antysmogowych i na bieżąco interweniują. Kolejnym krokiem na rzecz działania w celu poprawy jakości powietrza Gminy Dopiewo było podpisanie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Z kolei odnosząc się do Pani zastrzeżeń w kwestii zieleni na nowych osiedlach czy nasadzeń wzdłuż dróg, należy przedstawić nieco szerszy kontekst. Oczywiście Gmina dokonuje nowych nasadzeń drzew i krzewów, które pojawiają się w pasach dróg gminnych, na placach zabaw czy w innych miejscach użyteczności publicznej. Poza tym zabezpiecza kompleksową pielęgnację roślinności posadzonej w latach poprzednich. Uwzględniamy jednak również szereg uwarunkowań. Opracowując np. dokumentację budowy lub przebudowy dróg gminnych, Gmina Dopiewo każdorazowo poddaje pod konsultacje społeczne koncepcję zagospodarowania terenu (wcześniej za pośrednictwem strony internetowej dopiewo.pl, obecnie z wykorzystaniem narzędzia konsultacyjnego dopiewo.konsultacjejst.pl). Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich wniosków i uwag, które następnie są poddawane analizie przez pracowników Referatu Inwestycji oraz biuro projektowe.

Również w dokumentach planistycznych znajdują się odpowiednie zapisy mające na celu ochronę zieleni. Ochrona wszelkich terenów zielonych, począwszy od terenów prawnie chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody oraz prawo ochrony środowiska, terenów o dużych walorach przyrodniczych, parków itp. czy też terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej wraz z terenami zielonymi wzdłuż cieków wodnych, zapisana jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiącym gminny dokument strategiczny dotyczący planowania przestrzennego. Aktualnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiają samorządom gminnym skuteczną ochronę terenów zielonych przed zabudowaniem i zainwestowaniem, jednakże ich tworzenie nie jest obowiązkowe, pomimo takich przesłanek ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stąd pokrycie gmin planami jest zróżnicowane i zazwyczaj nie przekracza 50 proc. ich powierzchni. Duża presja inwestycyjna, rzadko kiedy wymusza ich opracowanie, a inwestorzy korzystają z uproszczonej drogi, jaką jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W sporządzanych i obowiązujących na terenie Gminy Dopiewo planach miejscowych w zakresie ochrony terenów zielonych wprowadzamy funkcje terenów wyłączonych z zabudowy i zainwestowania – tereny zieleni naturalnej wzdłuż cieków wodnych, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny parków podworskich. Dodatkowo w treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawarte są ustalenia dotyczące minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla poszczególnych przeznaczeń terenów oraz wprowadza się nakazy zachowania istniejących drzew i krzewów nie kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym. Podkreślę jednak, że tam, gdzie prawo nam zezwala, a teren sprzyja, staramy się zdecydowanie nasadzać i pokrywać takie miejsca zielenią.

Wybaczy Pani, ale trudno się też zgodzić z zarzutem, że program „Deszczówka” jest niedostatecznie spopularyzowany. Informacja o programie dotacji celowych z budżetu Gminy Dopiewo na zadania służące ochronie środowiska i zwiększaniu zasobów wodnych poprzez budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie naszej Gminy jest każdego roku zamieszczana na stronie internetowej Urzędu Gminy, na profilu Facebook-a oraz w czasopiśmie „Czas Dopiewa”, które dociera pod 13 tys. adresów gminnych. Poprzez te kanały komunikacji docieramy również z informacją na temat zewnętrznego programu priorytetowego „Moja Woda”, służącego budowie urządzeń do retencjonowania wody na terenie nieruchomości oraz wykorzystywania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Jeśli chodzi o sadzonki miododajne, to od 2018 roku Gmina Dopiewo regularnie uzyskuje dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na ich zakup. Łącznie do tej pory posadziliśmy 375 sztuk w miejscowości Dopiewo, Dopiewiec, Żarnowiec, Skórzewo, Więckowice, Konarzewo, Trzcielin.

Reasumując, ochrona środowiska naturalnego, poszerzanie stref zielonych, zwiększanie zasobów wodnych w tak dynamicznie rozbudowującej się Gminie Dopiewo jest niewątpliwie jednym z gminnych priorytetów i wiele w tej dziedzinie można jeszcze poprawić. Nowa kadencja, to nowe otwarcie. Dziękuję za Pani sugestie i zaangażowanie w tak ważną dla naszej Gminy problematykę.
Imię
Ewa
Data
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak