Umowa na budowę ul. Akacjowej

Umowę o dofinansowanie budowy ul. Akacjowej w Dopiewie podpisali 28.10.2019 r., w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała i Skarbnik Gminy - Małgorzata Mazurek. 
Herb Gmina Dopiewo

Wsparcie na starcie w Przedszkolu ”Mądra Sowa” w Konarzewie

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 „Edukacja”, Działanie 8.1  „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie 8.1.1 „Edukacja przedszkolna”

Żłobek „BABY-HOUSE"

Gmina Dopiewo jest Partnerem projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18, współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020, realizowanego przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu.
ngo

Spotkanie organizacji pozarządowych

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 21 lutego br. odbędzie się spotkanie dla NGO na którym zostaną przedstawione założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach, praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.

Równać Szanse 2019

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do fundacji, stowarzyszeń, domów kultury i bibliotek, do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców.

Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego

„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”.  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania  3.1: Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych Umowa o powierzenie grantu nr 8/86/FPGP/2018 z dnia 20.09.2018. Kwota przyznanego grantu: 123 600,00 zł Okres realizacji projektu w ramach przyznanego grantu: 01.11.2018 – 28.02.2020

Mityczna droga i nowoczesne węzły

Droga wzdłuż torów i Zintegrowane Węzły Przesiadkowe to kluczowe inwestycje Gminy Dopiewo, które zostaną zrealizowane w tym roku. Łączna ich wartość wynosi ponad 19,25 mln zł, z czego dofinansowanie ma wynieść blisko 13,9 mln zł.

Strony