Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” informuje, że ogólne zasady opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Zmieniają się natomiast stawki za odbiór śmieci niesegregowanych.
Wpłaty należy dokonywać zgodnie ze złożoną deklaracją na dotychczasowe numery kont.

Przypominamy, iż każda deklaracja, nawet wypełniona na komputerze, musi zostać podpisana przez właściciela nieruchomości.

  1. Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 lipca 2013 r.  PDF icon deklaracja 1.07.2013
  2. Druk deklaracji dotyczący okresu od 10 czerwca 2014 r.  PDF icon deklaracja 10.06.2014 
  3. Druk deklaracji dotyczących okresu od 1 stycznia 2016 r.  PDF icon deklaracja od 1.01.2016
  4. Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 lipca 2018 r.  PDF icon deklaracja od 1.07.2018
  5. Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 kwietnia 2020 r. PDF icon deklaracja od 1.04.2020
  6. Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 września 2020 r.  PDF icon deklaracja od 1. 09.2020
  7. Druk deklaracji dotyczący okresu od 1 listopada 2021 r .PDF icon deklaracja od 1.11.2021
  8. Druk deklaracji dotyczący okresu od 1stycznia 2022 r .PDF icon deklaracja od1.01.2022


Stawki za odbiór odpadów komunalnych wynoszą:

  • stawka opłaty od mieszkańca nieruchomości zamieszkałej, na której odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 35 zł.  
  • opłata w przypadku domków letniskowych lub innych  nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ryczałtowa stawka wynosi 169 zł rocznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny). Opłatę ryczałtową uiszcza się z góry za rok, w terminie do końca czerwca każdego roku.

Opłatę uiszcza się z dołu, do końca każdego miesiąca kalendarzowego w kwocie wynikającej ze złożonej  deklaracji.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać Zarządowi Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „Selekt” lub za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo, na adres Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.  

Druk deklaracji wraz z objaśnieniami oraz instrukcją wypełniania można pobrać również w BIP oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo przy ul. Leśnej 1c, w Dopiewie.

Szczegółowe informacje na stronie Związku Międzygminnego CZO Selekt w Czempiniu selekt.czempin.pl