Przejdź do treści
Podpisanie umowy FENIKS

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 26 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Dopiewo Sławomir Skrzypczak przy kontrasygnacie Skarbnik Agnieszki Krupy-Sokołowskiej z zastępcą Prezesa Zarządu Robertem Gajdą i Agnieszką Bodziony pełnomocnikiem głównego księgowego podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce oraz budowa infrastruktury wodnej na terenie Aglomeracji Skórzewo” w wysokości ponad 27 mln zł.

Dla Gminy Dopiewo jest to rekordowe dofinansowanie i pochodzi z działania 1.3 Gospodarka wodno-ściekowa, z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Przedmiotem projektu jest wykonanie prac w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Dopiewo w Aglomeracji Skórzewo. Zakres prac obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dąbrówce, która jest w trakcie realizacji oraz budowę zbiornika retencyjnego na stacji uzdatniania wody w Skórzewie.

Realizacja zadań objętych umową planowana jest do września 2025 r. 

Podpisanie umowy w NFOŚiGW
Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak