Przejdź do treści
Wójt przemawia

Radni udzielili Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2023 r. podczas IV sesji Rady Gminy Dopiewo, która odbyła się 24 czerwca 2024 r. Za głosowało 12 radnych, wstrzymało się 7, dwóch radnych było nieobecnych. Wójt Sławomir Skrzypczak odebrał gratulacje od przewodniczącego rady Piotra Dziembowskiego. Dziękując, powiedział: - Gratuluję swojemu poprzednikowi i poprzedniej Pani Skarbnik, bo budżet 2023 roku w całości był realizowany przez samorząd poprzedniej kadencji. Dziękuję również pracownikom urzędu, których praca, to realizacja ubiegłorocznego budżetu.

Sesja rady gminy. Widok na salę ze sceny

Analiza wniosku absolutoryjnego była ważnym punktem obrad IV sesji, najpierw jednak Wójt omówił „Raport o stanie Gminy”, prezentując radnym najważniejsze zagadnienia z tego dokumentu, udostępnionego im wcześniej, jak również publicznie, za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. Następnie miała miejsce krótka debata na temat „Raportu”. Radni udzielili Wójtowi wotum zaufania, oddając 12 głosów „za” , 1 radny był „przeciw”, a 6 się wstrzymało od głosu. 

Zarząd Gminy Dopiewo - od lewej: Sekretarz - Małgorzata Wzgarda, Skarbnik - Agmieszka Krupa - Sokołowska, Zastępca Wójta - Aleksandra Rutyna, Wójt - Sławomir Skrzypczak

W dalszej części Skarbnik Gminy Agnieszka Krupa – Sokołowska przybliżyła multimedialnie problematykę wykonania budżetu 2023 r. Część sprawozdań prezentowały również Zastępca Wójta - Aleksandra Rutyna i Sekretarz - Małgorzata Wzgarda.
Przedstawiająca wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Kwaśnik poinformowała, że komisja, którą kieruje, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury, informacji o stanie mienia Gminy Dopiewo, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu, zaopiniowała pozytywnie wykonanie przez Wójta Gminy Dopiewo budżetu za 2023 rok. W związku z tym wystąpiła do Rady Gminy Dopiewo o udzielenie absolutorium. Komisja Rewizyjna porównała dane zawarte w bilansie z wykonania budżetu Gminy Dopiewo z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu (w zakresie zadłużenia) oraz z zapisami w księgach rachunkowych i nie stwierdziła rozbieżności.  Dyskusja poprzedzająca głosowanie była symboliczna.
Budżet 2023 r. był ostatnim, którego wykonanie miało miejsce w poprzedniej kadencji. Procedurę absolutoryjną przeprowadzał samorząd aktualnej kadencji. Na sali, oprócz radnych i zarządu Gminy, obecni byli kierownicy referatów Urzędu Gminy Dopiewo i kierownicy gminnych jednostek, co podkreślało wyjątkowy charakter sesji. 

AM, fot. A. Mendrala

Radni podczas sesji. Na pierwszym planie Paweł Jurga
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Adam Mendrala


Adam Mendrala