Przejdź do treści
Logo CUS- Otwarty Konkurs Ofert dla trzeciego sektora

Wójt Gminy Dopiewo ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo w 2024 r. podmiotom wymienionym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz ochrony i promocji zdrowia.

  • Termin realizacji zadania:  od 21 czerwca 2024 r.  do 31 grudnia 2024 r.
  • Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego:
    od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2024 r

Oferty w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić tytuł zadania oraz nazwę i adres zwrotny organizacji, należy złożyć w terminie do 11 czerwca 2024r., w następujący sposób:
1) drogą pocztową na adres: Centrum Usług Społecznych w Dopiewie ul. Konarzewska 12 62-070 Dopiewo
2) osobiście w siedzibie tut. Centrum Usług Społecznych w Dopiewie - Sekretariat, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do CUS, a nie data nadania w placówce pocztowej.

Więcej informacji

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Patrycja Michałowska