Przejdź do treści
Zgłoszenia do OKW

Informacja ws. zasad zgłaszania kandydatów indywidualnych do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. W sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 8 ww. uchwały: "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Poznaniu I może dokonać uzupełnienia składów okw na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym. Oznacza to, że w pierwszej kolejności na członków okw powoływane są osoby przedstawione przez komitety wyborcze.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim;
  2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

  1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
  2. nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Powołanie członków obwodowych komisji wyborczych nastąpi do 20 maja 2024 r.
Osoby powołane na członków okw będą informowane o terminach pierwszych posiedzeń i szkoleń telefonicznie lub mailowo.

Osoby niepowołane w pierwszym terminie , mogą zostać powołane na członków okw później w przypadku rezygnacji członków komisji.

Formularz indywidualnego zgłoszenia kandydata do OKW stanowi załącznik do komunikatu.

Do 10 maja trwa nabór do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. 

Członkowie OKW mogą liczyć na dietę (netto) w wysokości 500 zł, przewodniczący - 700 zł, a jego zastępcy - 600 zł.

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo – Sekretariat.

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak