Przejdź do treści
logo WFOŚiGW

Urząd Gminy Dopiewo po raz kolejny pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej.  W ramach przeprowadzanego naboru zgłoszone zostały do dofinansowania dwa zadania, które znalazły się na liście przyznanej pomocy.

  • W ramach  priorytetu obejmującego wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej zgłoszony został projekt pn. „Utworzenie ścieżek edukacyjnych i ogródka dydaktycznego w Szkołach Podstawowych w Gminie Dopiewo. Objęte nim są cztery placówki oświatowe z terenu naszej Gminy: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wykonane zostaną trzy ścieżki edukacyjne oraz ogród dydaktyczny.

Na terenie Szkole Podstawowej w Dopiewcu powstanie ścieżka odnosząca się do tematyki obiegu wody w przyrodzie, wpływu działalności człowieka na stan wód i gleb, a także znaczenia zapylaczy w otaczającym nas środowisku. Poza tablicami czy grami edukacyjnymi w obrębie ścieżki posadowione zostaną rzeźby ryb słodkowodnych oraz owadów. Ponadto zakupione zostaną ławo-stoły do przeprowadzania zajęć na zewnątrz.

W szkole Podstawowej w Skórzewie i Dąbrowie planowane jest zamontowanie tablic i gier edukacyjnych obejmującymi m.in. tematykę zanieczyszczenia środowiska, gospodarowania odpadami czy ochrony bioróżnorodności.

Z kolei w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więckowicach powstanie „zielona klasa” z wyposażeniem w postaci ławo-stołów, gdzie uczniowie będą mogli przeprowadzać zajęcia, doświadczenia i warsztaty w bliskości z naturą. Na terenie wokół Szkoły zamontowane zostaną tablice i gry edukacyjne, a także karmniki dla ptaków i domki dla owadów.

Wartość przyznanego dofinansowania: 150 000,00 zł.

  • Z priorytetu dotyczącego wspomagania edukacji ekologicznej pozyskano dofinansowanie na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie w pomoce dydaktyczne do przeprowadzania zajęć z edukacji ekologicznej. Zakupione zostaną meble do ekopracowni, zestawy do przeprowadzania doświadczeń z fizyki, chemii i biologii, a także mikroskopy i tablety Einstein. Ponadto projekt zakłada zakup radiowęzła, za pośrednictwem którego uczniowie będą mogli przekazywać swoim kolegom i koleżankom wyniki przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów, dzielić się nowinkami ze świata przyrody czy promować postawy proekologiczne. Umożliwi to przeprowadzanie obserwacji, doświadczeń oraz badań procesów przyrody czy zjawisk przyrodniczych, a w konsekwencji zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie i zjawiskach przyrodniczo-ekologicznych.

Wartość przyznanego dofinansowania: 56 000,00 zł.

Realizacja zadań przewidziana jest do 20 listopada 2024 r.

Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Milena Wolna

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak