Przejdź do treści
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Postanowieniem z dnia 11 marca 2024 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził na niedzielę 9 czerwca 2024 r. wybory do Parlamentu Europejskiego na lata 2024-2029. Głosowanie odbędzie się w godzinach 7:00-21:00. W Parlamencie Europejskim zasiądzie 720 przedstawicieli krajów Unii Europejskiej. W Polsce zostanie wybranych 53 posłanek i posłów. 

Treść postanowienia wraz z załączonym do niego kalendarzem wyborczym dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Podobnie jak informacja dotycząca warunków udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju u za granicą.

Głosować może każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania. Wyborca jest ujmowany tylko w jednym spisie wyborców. Wyborcy w Polsce głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zamieszkania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym będzie mógł głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za granicą. Osoba, która pobierze takie zaświadczenie będzie skreślona ze spisu wyborców, w którym jest ujęta. Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy lub upoważnić do tej czynności inną osobę. 

Zaświadczenie o prawie do głosowania może otrzymać każdy wyborca (nawet niezameldowany i nieujęty w obwodzie głosowania lub w spisie wyborców).

Załączniki

Zmiana miejsca głosowania

Wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał na terenie Gminy Dopiewo może zostać dopisany do spisu wyborców, jeżeli wcześniej złoży pisemny wniosek o zmianę miejsca głosowania. Wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem można złożyć w urzędzie lub elektronicznie opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra do spraw informatyzacji na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zmien-miejsce-glosowania

Jest to jednorazowa zmiana miejsca głosowania na nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 9 czerwca 2024 r.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu zamieszkania.

Zmiany miejsca głosowania można dokonać w okresie do 6 czerwca 2024 r.

Załączniki

Głosowanie przez pełnomocnika 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawa wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nie może nim być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydaci w wyborach. Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Głosowanie korespondencyjne

Wyborca, który jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat lub w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie może złożyć wniosek o możliwość głosowania korespondencyjnego. Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I do dnia 27 maja 2024 r. 

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak