Przejdź do treści
Herb Gmina Dopiewo

W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu w sprawie aktualizacji listy rzeczoznawców do szacowania wartości zwierząt, Wójt Gminy Dopiewo informuje, że do dnia 19 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo, przyjmowane są wnioski o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania wartości zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy.

Rzeczoznawca jest powoływany spośród osób, które:

 • ukończyły zasadniczą szkołę zawodową (również inną niż rolniczą) i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową o kierunkach rolniczych i posiadają co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub
 • ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem lub
 • posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie
 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Dopiewo.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Do wniosku dołącza się:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 • oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Z wnioskiem mogą wystąpić również:

 1. sołtys,
 2. izba rolnicza,
 3. związek zawodowy rolników,
 4. organizacja społeczno-zawodowa rolników,
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach,
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Wójt Gminy powołuje i odwołuje rzeczoznawców, o których mowa powyżej oraz informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Formularze wniosków i oświadczeń są do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Gminy Dopiewo.

Kamil Górny
Referat Ochrony Środowiska

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak