Przejdź do treści
piec węglowy

Ruszyła VII edycja przyjmowania wniosków na dofinansowanie likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych, a także obiektach zabytkowych na terenie gminy Dopiewo. Wysokość dopłaty wynosi 70% kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł, a w budynkach zabytkowych nie więcej niż 30 tys. zł.

Najważniejsze informacje:
 • 1 lutego 2024 r. od godz. 7:30 rozpocznie przyjmowanie wniosków (decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu),
 • Wysokość dopłaty wynosi 70% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła – nie więcej niż 5 tys. zł, a w przypadku obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – nie więcej niż 30.000 zł,
 • Stary pozaklasowy kocił węglowy może być wymieniony ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub paliwo stałe (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji),
 • Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania,
 • Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego, pozaklasowego kotła węglowego,
 • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów,
 • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn. przed podpisaniem umowy,
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego, a w przypadku obiektu zabytkowego kopię decyzji wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o  wpisaniu danego obiektu do rejestru zabytków,
 • Dotacja nie będzie udzielana na dofinansowanie inwestycji, dla której została już uprzednio udzielona dotacja z innego źródła (np. z programu „Czyste Powietrze”),
 • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

Termin i miejsce składania wniosków: 

Wnioski można składać w dniach 01.02.2024 r.– 29.02.2024 r.  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu. Datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Obsługi Klienta.


Realizacja: 
 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Gminy Dopiewo nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed przez podpisaniem umowy na jego wymianę;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.
 • Wnioski niezakwalifikowane, złożone po terminie, bądź po wyczerpaniu środków nie przechodzą na rok następny.

Rozliczenie: 

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w Umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć: 

 1. kserokopie faktur VAT lub rachunków potwierdzających poniesione koszty inwestycji 
 2. kopię dowodu zakupu nowego kotła;
 3. dokument potwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji – wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);
 4. dokument potwierdzający montaż nowego urządzenia grzewczego wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
 5. dokument informujący o rodzaju, sprawności i mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną.
 6. świadectwo zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5 klasa) – (dotyczy kotłów na paliwo stałe typu biopaliwo oraz kotłów na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem).
 7. inne dokumenty takie jak: opinia kominiarska wykona po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta.
 8. dokumentacja fotograficzna nowego źródła ogrzewania.

 Szczegółowych informacji w sprawie udziela: Wiktoria Fechner tel. 61 8906-404

Dokumenty:

Wiktoria Fechner
graf. Michał Juskowiak

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak