Przejdź do treści
Konkurs NGO

Gmina Dopiewo ogłasza otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dopiewo do realizacji w 2024 roku w obszarach:

  • Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ogłoszenie
  • Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - ogłoszenie
  • Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - ogłoszenie
  • Kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego - ogłoszenie
  • Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - ogłoszenie
  • Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów - ogłoszenie
  • Ochrony i promocji zdrowia - ogłoszenie

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 13 grudnia 2023 do godziny 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu) w Biurze Obsługi Klienta, ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpocznie się od daty podpisania umowy, a kończy nie później niż 31 grudnia 2024 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń oraz wzorem oferty. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Dokumenty:

Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Michał Juskowiak


Michał Juskowiak