Komunikat dotyczący otwarcia Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Informujemy, że od dnia 20 kwietnia 2020r. wznawiają swoją działalność Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wszystkie PSZOK otwarte będą w dniach i godzinach jakie obowiązywały przed decyzją o ich czasowym zamknięciu. W trakcie oddawania odpadów w PSZOK należy zachować środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju (maseczki, rękawiczki i zachowanie odległości).

Informujemy mieszkańców, że z dniem 30 marca 2016 r. został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, mieszczący się w Dopiewie, przy ul. Komunalnej na terenie oczyszczalni ścieków.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dopiewo jest miejscem bezpłatnej zbiórki i czasowego magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z terenu gminy Dopiewo.

Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego:

 • informacji o adresie nieruchomości, na której zostały wytworzone
 • po okazaniu dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku za bieżący okres rozliczeniowy

PSZOK jest czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00
 • w soboty w godzinach od 11.00 do 15.00.

Co można oddawać do PSZOK?

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe)
 • odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie)
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, środki ochrony roślin)
 • zużyte baterie, akumulatory
 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) [100 kg na rok od mieszkańca]
 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli, oraz pojazdów o masie całkowitej d 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (4 sztuki rocznie od mieszkańców)

Koszt realizacji Punktu Selektywnej Zbiórki w gminie Dopiewo wyniósł 343.972,99 zł brutto, refundacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to wartość 197.999,29 zł.

PDF icon Regulamin korzystania z PSZOK

Regulamin jest wywieszony na miejscu w PSZOK-u oraz na stronie internetowej SELEKT-u: www.selekt.czempin.pl

Data wydarzenia: 
2016-03-30 Od 00:00 do 23:55
PSZOK Dopiewo