Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach poszukuje osoby na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Forma zatrudnienia:  umowa na określony (docelowo umowa na czas nieokreślony)

Wymagania obowiązkowe:

1. Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego potwierdzone:

a.            posiadaniem dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

b.            ukończeniem studiów wyższych na kierunku praca socjalna, 

c.            ukończeniem studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 

2.    obywatelstwo polskie, 

3.            posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4.            niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5.            nieposzlakowana opinia,

6.            dobra znajomość obsługi komputera, 

7.            znajomość przepisów prawnych z zakresu  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.2021.0.2268).

Wymagania dodatkowe:

1. Książeczka sanitarno –epidemiologiczna 2. Prawo jazdy kat. B 3. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, 4. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, 5. Wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna, 6. Umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie, 7. Umiejętność dobrej organizacji pracy, 8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, 9. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia mieszkańców DPS.

Zakres obowiązków m.in.:

  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i współpracy z rodziną i środowiskiem zewnętrznym.
  • Tworzenie i monitorowanie realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca.
  • Prowadzenie szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce.
  • Zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych (meldunkowych, odpłatności i innych).
  • Zapewnienia, zaspokojenia w niezbędnym zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, kulturalnych, religijnych i zdrowotnych.

Planowany termin podjęcia pracy: styczeń/luty 2022 roku

Więcej informacji na stronie http://dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip/ i/lub pod numerem telefonu: 61 8148-049.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe ) na adres mailowy : sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl lub pocztą na adres DPS w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo.

  • Aplikacje na stanowisko przyjmowana będą w formie elektronicznej i papierowej w okresie od dnia 02.01.2023r. do dnia 01.02.2023r.
  • Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
  • Oferty, które wpłyną po terminie zbierania (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.
  • Dane do rekrutacji: 618148-049, sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl, http://dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip/
Pracodawca: 
Dom Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Lisówki
Data ważności: 
2023-02-01