Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach poszukuje osoby na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY ,

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Forma zatrudnienia:  umowa na określony (docelowo umowa na czas nieokreślony)

Wymagania obowiązkowe:

1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:  

a.            posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

b.            ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, 

c.            ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 

Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego” 

2.            obywatelstwo polskie, 

3.            posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4.            niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5.            nieposzlakowana opinia,

6.            dobra znajomość obsługi komputera, 

7.            znajomość przepisów prawnych z zakresu  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.2021.0.2268).

Wymagania dodatkowe:

1. Książeczka sanitarno –epidemiologiczna 2. Prawo jazdy kat. B 3. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, 4. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, 5. Wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna, 6. Umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie, 7. Umiejętność dobrej organizacji pracy, 8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, 9. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia mieszkańców DPS.

Zakres obowiązków m.in.:

  • •             Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i współpracy z rodziną i środowiskiem zewnętrznym.
  • •             Tworzenie i monitorowanie realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca.
  • •             Prowadzenie szczegółowej dokumentacji osób przebywających w placówce.
  • •             Zapewnienie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych (meldunkowych, odpłatności i innych).
  • •             Zapewnienia, zaspokojenia w niezbędnym zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, kulturalnych, religijnych i zdrowotnych.

Składanie ofert:

Oferty przyjmowane w okresie od dnia 15.11.2022r. do dnia 14.12.2022r. powinny zawierać:

  • CV (zaopatrzone w klauzulę dot. przetwarzania danych)
  • List motywacyjny
  • Kopie dyplomów
  • Podpisaną klauzulę informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny pod adresem www.dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip  zakładka oferty pracy  klauzula informacyjna kandydat)
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe) na adres mailowy lub pocztą na adres DPS w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo.

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty, które wpłyną po terminie zbierania (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

Dane do rekrutacji: 618148-049, sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl, http://dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip/

 

 

 

Pracodawca: 
Dom Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Lisówki
Data ważności: 
2022-12-15