Sprawdź pozostałe oferty pracy

PRACOWNIKA KADR, OBSŁUGI BIURA

Wymagania niezbędne:

1.            Obywatelstwo polskie.

2.            Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3.            Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

4.            Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.            Doświadczenie pracy w dziale kadrowo – płacowym,

6.            Wiedza z zakresu zagadnień kadrowo-płacowych  i przepisów prawa pracy,

7.            Wykształcenie minimum średnie,

8.            Mile widziana wiedza z zakresu rachunkowości,

9.            Znajomość pakietu MS Office ( Word, Excel),

10.          Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, rzetelność.

11.          Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1.            Praca w wymiarze pełnego etatu,

2.            Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

3.            Praca od zaraz,

4.            Wynagrodzenie 4.000,00 brutto.

Zakres obowiązków:

1.            Ewidencja danych kadrowych,

2.            Przygotowywanie dokumentów związanych z przyjęciem i zwolnieniem pracownika,

3.            Przygotowanie dokumentów niezbędnych do sporządzenia listy płac,

4.            Sporządzenie sprawozdań z działu kadrowo-płacowego,

5.            Zarządzanie modułem e- Pracownik,

6.            Realizacja prac zleconych z działu księgowości.

Wymagane dokumenty:

1.            Życiorys (CV).

2.            List motywacyjny.

3.            Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

4.            Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5.            Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

6.            Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

7.            Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.            Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1.            Dokumenty należy złożyć do dnia: 26.08.2022r.;

2.            Osobiście w Tarnowskiej Gospodarce Komunalnej TP-KOM Sp. z o.o. ,ul. Zachodnia4,Tarnowo Podgórne ( Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem poczty – w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na PRACOWNIKA KADR,OBSŁUGI BIURA”.

Informacje dodatkowe:

1.            Z osobami spełniającymi wymagania zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie;

2.            Po zakończeniu rekrutacji dokumenty aplikacyjne kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone;

Dane do rekrutacji: tp-kom.pl

Pracodawca: 
Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.
Lokalizacja: 
Tarnowo Podgórne
Data ważności: 
2022-09-11