Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zatrudni osobę na stanowisku Pracownika socjalnego

Wymagania obowiązkowe:

1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:  

a.            posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

b.            ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, 

c.            ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013 r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. 

2.            obywatelstwo polskie, 

3.            posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

4.            niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5.            nieposzlakowana opinia,

6.            dobra znajomość obsługi komputera, 

7.            znajomość przepisów prawnych z zakresu  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268,2270 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

1. Książeczka sanitarno –epidemiologiczna 2. Prawo jazdy kat. B 3. Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, 4. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, samodzielność, 5. Wysoka kultura osobista i dobra komunikatywność interpersonalna, 6. Umiejętność pracy w zespole oraz indywidualnie, 7. Umiejętność dobrej organizacji pracy, 8. Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, 9. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia mieszkańców DPS.

Dodatkowe informacje:

1. Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy 2. Umowa o pracę na czas określony

Składanie ofert:

Oferty przyjmowane w okresie od dnia 05.01.2022r. do dnia 04.02.2022r. powinny zawierać:

  • CV (zaopatrzone w klauzulę dot. przetwarzania danych)
  • List motywacyjny
  • Kserokopie dyplomów
  • Podpisaną klauzulę informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (druk dostępny pod adresem www.dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip  zakładka oferty pracy  klauzula informacyjna kandydat)
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe) na adres mailowy : sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl lub pocztą na adres Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo W związku z sytuacją epidemiczną możliwość osobistego dostarczenia dokumentów tylko po ustaleniu z działem kadr . Dodatkowe informacje w dziale kadr pod numerem telefonu: 61 8148-049.

 

Klauzula dot. przetwarzania danych do CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty, które wpłyną po terminie zbierania (decyduje data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.

 

    E-mail: sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl

 

   

 

 

Pracodawca: 
Dom Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Lisówki
Data ważności: 
2022-02-10