Sprawdź pozostałe oferty pracy

Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach zatrudni osobę na stanowisko Ratownik Medyczny

I. Wymagania

a. Wymagania podstawowe:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) posiadanie wykształcenia średniego-policealnego z dyplomem Ratownika medycznego lub wyższego na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne,

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

b. Wymagania dodatkowe:

a) posiadanie prawa jazdy kat.B

b) Książeczka sanitarno –epidemiologiczna

c) obowiązkowość, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

d) umiejętność dobrej organizacji pracy

e) zdolność do samodzielnej pracy, chęć poszerzenia wiedzy

f) odporność na sytuacje stresowe

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Zapewnienia opieki i udzielenia niezbędnych świadczeń pielęgniarskich mieszkańcom Domu.

b) Wykonywania w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki podstawowej obowiązujących
w aktualnych zapisach  prawnych czynności w zakresie: higieniczno – pielęgnacyjnym; pielęgnacyjno – leczniczym; diagnostycznym; świadczeń podstawowych: promocji zdrowia; wsparcia organizacyjnego dotyczącego korzystania ze świadczeń systemu opieki zdrowotnej i współpracy  w tym zakresie
z pracownikami socjalnymi.

c) Wykonania kwalifikacji, rozpoznania mieszkańca do objęcia opieką pielęgniarską (skala Barthel), ustalania problemów pielęgnacyjnych i zdrowotnych, doboru metod pielęgnacyjnych oraz zaplanowania indywidualnego planu opieki

d) wykonywanie we właściwym czasie zaleceń lekarskich, podawanie leków, karmienie mieszkańców wymagających,

e) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji medycznej i jej archiwizacja

f) udzielanie pierwszej pomocy w sytuacja zagrożenia życia i zdrowia

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę na czas określony, planowane zatrudnienie na czas nieokreślony

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy (1/1)

IV. Wymagane dokumenty:

1/ list motywacyjny,

2/ cv,

3/ kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje,

4/ podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) (druk dostępny pod adresem www.dpslisowki.powiat.poznan.pl/bip à zakładka oferty pracy à klauzula informacyjna kandydat)

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych (CV, list motywacyjny, kopie dyplomów, dokumenty potwierdzające kwalifikacje, doświadczenie zawodowe) na adres mailowy : sekretariat@dpslisowki.powiat.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na adres DPS w Lisówkach, ul. Leśne Zacisze 2, 62-070 Dopiewo

W związku z sytuacją epidemiczną możliwość osobistego dostarczenia dokumentów tylko po ustaleniu z działem kadr . Dodatkowe informacje w dziale kadr pod numerem telefonu: 61 8148-049.

Klauzula dot. przetwarzania danych do CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych                                do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są do dnia 16.12.2021r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dom Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Pracodawca: 
Dom Pomocy Społecznej
Lokalizacja: 
Lisówki
Data ważności: 
2021-12-19