Przejdź do treści

Nazwa wolnego stanowiska pracy:

1)     Pomoc Księgowa
 

2.    Wymiar czasu pracy:

1)     1/4 etatu
 

3.    Liczba wolnych miejsc:

1)     Jedno miejsce
 

4.    Rodzaj umowy:

1)     Umowa o pracę
 

5.    Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie kierunkowe minimum średnie z zakresu : finanse, rachunkowość, ekonomia,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

4)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     posiadanie doświadczenia zawodowego zgodnego z zakresem obowiązków lub udokumentowana praktyka w dziale księgowości,

6)     umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office.

7)     Mile widziana znajomość obsługi programów księgowo-finansowych

 

6.    Wymagane cechy osobowe:

1)     umiejętność współpracy,

2)     dyspozycyjność,

3)     rzetelność i staranność,

4)     odpowiedzialność,

5)     dokładność wykonywania powierzonych obowiązków,

6)     komunikatywność,

7)     uczciwość
 

7.    Zakres wykonywanych zadań:

1)     weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,

2)     wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego,

3)     archiwizowanie  i zabezpieczanie dokumentów księgowych,

4)     wystawianie dokumentów sprzedaży,

5)     sprawdzanie prawidłowości i kompletności dokumentów księgowych,
 

8.    Podległość służbowa:

1)     pracownik podlegać będzie bezpośrednio Głównej Księgowej  GBPiCK w Dopiewie
 

9.    Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV), który powinien być opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

2)     kopie świadectw pracy,

3)     oświadczenie o niekaralności. 

 

10.  Termin i miejsce składania dokumentów:

1)     Wymagane dokumenty należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury   w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo w nieprzekraczalnym terminie do 16.06.2024r.  w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Pomoc Księgowa" osobiście, pocztą lub elektronicznie na skrzynkę mail : @email

2)     Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

11.  Uwagi końcowe:

1.      Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

2.      Odrzucone oferty, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 


 


 

Pracodawca
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie
Lokalizacja
Dopiewo
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Patrycja Michałowska


Patrycja Michałowska