Przejdź do treści

1.    Wymiar czasu pracy:
        1)  3/4 etatu

2.    Liczba wolnych miejsc:
        1)   jedno miejsce

3.    Rodzaj umowy:

1)     umowa o pracę

4. Wymagania niezbędne:

1)     obywatelstwo polskie,

2)     wykształcenie podstawowe,

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

4)     niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo    skarbowe,

5)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku.

 

5.Wymagania dodatkowe:   

1)     preferowane wykształcenie zawodowe,

2)     doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku,

3)     Prawo Jazdy kat.B

 

6.Wymagane cechy osobowe:

1)     umiejętność współpracy,

2)     dyspozycyjność,

3)     rzetelność i staranność,

4)     odpowiedzialność,

5)     dokładność wykonywania powierzonych obowiązków,

6)     komunikatywność,

7)     uczciwość.

 

7.Zakres wykonywanych zadań:

1)     sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń w GBPiCK,

2)     przygotowywanie sali widowiskowej na potrzeby spektakli, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych

3)     wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 

8.Podległość służbowa:

1)     pracownik podlegać będzie bezpośrednio Dyrektorowi GBPiCK w Dopiewie.
 

9.Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV), który powinien być opatrzony klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.)

2)     kopie świadectw pracy,

3)     oświadczenie o niekaralności. 

 

10.Termin i miejsce składania dokumentów:

1)     Wymagane dokumenty należy składać w Gminnej Bibliotece Publicznej i Centrum Kultury   w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo w nieprzekraczalnym terminie do 16.06.2024r.  w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem "Nabór na stanowisko Osoby sprzątającej" osobiście, pocztą lub elektronicznie na skrzynkę mail : @email

2)     Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

11.Uwagi końcowe:

1)     Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

2)     Odrzucone oferty, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

 

Pracodawca
Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie
Lokalizacja
Dopiewo
Czas i autor dodaniaCzas i autor ostatniej zmiany


Patrycja Michałowska


Patrycja Michałowska