Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak: Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Gminna, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Wodne, Pogotowie Energetyczne, Weterynaryjne, służby sanitarne.

Służby te działają zgodnie ze swym przeznaczeniem i są osiągalne pod dotychczas obowiązującymi numerami telefonów.

Telefon Alarmowy - 603 503 859


Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo (ZZKGD)

Wójt Gminy Dopiewo - dr Paweł Przepióra

tel. 618 906 350

e-mail: wojt@dopiewo.pl


Zastępca Wójta Gminy Dopiewo - Paweł Jazy

tel. 618 906 351

e-mail: vwojt@dopiewo.pl


Małgorzata Wzgarda – Sekretarz Gminy Dopiewo

tel. 618 906 352

e-mail: malgorzata.wzgarda@dopiewo.pl


Adam Półtoraczyk – Komendant Straży Gminnej

tel. 512 457 977

e-mail: adam.poltoraczyk@dopiewo.pl


Tadeusz Łuczyk – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej

tel. 606 260 004, 618 148 461


Małgorzata Popońska-Kowalska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

tel. 618 148 020

e-mail: ops@dopiewo.pl


podkom. Karolina Przysiecka - p. o. Komendant Komisariatu Policji w Dopiewie

dyzurny.dopiewo@po.policja.gov.pl

tel. 47 77 132 31

tel: 47 77 132 34

tel: 519 064 612 - po godzinie 15.30

tel: 519 064 684 - bezpośrednie połączenie z Wydziałem Kryminalnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu


Sławomir Skrzypczak - Prezes Zakładu Usług Komunalnych

tel. 618 148 231

e-mail: biuro@zukdopiewo.pl


KOMUNIKATY I INFORMACJE DLA LUDNOŚCI - PATRZ ZAŁĄCZNIKI PONIŻEJ

Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i stałego dyżuru. Siedziba CZKGD znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dopiewo. Po godzinach pracy urzędu CZKGD funkcjonuje na zasadzie „dyżuru domowego” przez wyznaczonych pracowników pod numerem telefonu komórkowego 722 323 362. CZKGD zapewnia przyjmowanie informacji o zdarzeniach na terenie gminy (a także gmin sąsiednich) i przepływ informacji w strukturach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.

Do zadań Centrum należy:

 1. całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynnościcałodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji oraz dokumentowania prowadzonych czynności,
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo nr 56/15 z dnia  14 sierpnia 2015 r. przy Urzędzie Gminy Dopiewo tworzy się Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy i opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Do zadań Zespołu należy:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli, porządek publiczny i prognozowanie ich,
 2. przygotowywanie propozycji działań Wójta w sytuacji wystąpienia zakłócenia bezpieczeństwa obywateli i porzadku publicznego,
 3. ocena stanu ochrony przeciwpożarowej i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, prognozowanie ich wystąpienia, 
 4. przygotowywanie propozycji Wójta w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego lub innego nadzwyczajnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 5. ocena stanu ochrony przed skutkami podtopień oraz przygotowanie propozycji działań,
 6. określenie zadan dla systemu ratowniczo - gaśniczego zorganizowanego na poziomie gminy,
 7. opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Dopiewo
 8. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

Wójt określa, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Zespołu, z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na niezwłoczne zebranie się Zespołu i zapewnienie uzyskania pełnej informacji o zdarzeniach będących przedmiotem posiedzenia. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby wyznaczone przez Wójta  Gminy Dopiewo


Komunikaty

 1. Mapa Gminy Dopiewo
 2. PDF icon Gminny system wsparcia
 3. PDF icon Wykaz dróg z przypisanymi standardami
 4. PDF icon Standardy zimowego utrzymania
 5. PDF icon Wykaz jednostek odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2021 r.