Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) Wójt Gminy Dopiewo informuje, że od dnia 17 maja 2023 r. Gmina Dopiewo rozpoczyna sprzedaż końcową węgla, która prowadzona będzie do dnia 31 lipca 2023 r. zarówno dla mieszkańców gminy Dopiewo jak i osób spoza gminy.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi - 102 tony, w tym:

  • groszek - 11,18 ton
  • orzech - 90,88 ton

Do zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 i 1967) w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, mogą złożyć wniosek o zakup albo wniosek o wydanie zaświadczenia, wystawionego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w gospodarstwie domowym.

Cena proponowanego do sprzedaży węgla wynosi 1790,00 zł za tonę. Zgodnie z art. 14a, ust. 9 ww. ustawy do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego określoną w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 2.

Osoby zainteresowane zakupem paliwa stałego mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna lc, 62-070 Dopiewo, do dnia 30 czerwca 2023 r.

BIP - Gmina Dopiewo - Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

Remigiusz Hemmerling

węgiel