Rada Gminy informuje, że w dniu 29 maja 2023r. o godz. 1500 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie LVI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z LV sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dopiewo. DRUK 733
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dopiewo. DRUK 734
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2023 r. DRUK 735
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Złoty Łan w miejscowości Więckowice. DRUK 736
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kalifornowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 737
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Grzybowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 738
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie jeziora Niepruszewskiego, ulicy Zbożowej, Czeremchowej i Jarzębinowej, gmina Dopiewo. DRUK 739
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Grafitowej, dla działki o nr ewid. 2/21, gmina Dopiewo. DRUK 740
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Klonowej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo.  DRUK 741
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Księżycowej, gmina Dopiewo. DRUK 742
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Rzemieślniczej i Spółdzielczej, gmina Dopiewo. DRUK 743
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/545/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. DRUK 744
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia   19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2023 rok. DRUK 745
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/667/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia   19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2023-2034. DRUK 746
 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2023-05-29 15:00