Po spotkaniu wójta Pawła Przepióry z sołtys Dopiewca Mariolą Nowak oraz przedstawicielami mieszkańców (13 marca br.), które dotyczyło planów PGNiG w zakresie prowadzenia prac związanych z poszukiwaniem złoża gazu w sąsiedztwie osiedla Leśna Polana w Dopiewcu, Urząd Gminy Dopiewo podjął następujące działania::

- Wójt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o udzielenie informacji na temat występowania na terenie gminy Dopiewo strefy ochronnej ostoi bociana czarnego. Z uwagi na otrzymaną w dniu 14 marca 2023 r. odpowiedź o ustanowieniu przedmiotowej strefy, wystąpiono do organu właściwego do wydania takowej decyzji o jej udostępnienie.

- Wójt wystąpił do PGNiG Grupa Orlen z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej w zakresie posiadanych decyzji, uzgodnień oraz planowanych kolejnych decyzji w zakresie wydobycia ze złoża.

- Urząd wystosował do PGNiG Grupa Orlen kolejne zaproszenie na udział w spotkaniu z mieszkańcami proponując dwa terminy tj. 30.03.2023 r. oraz 4.04.2023 r. Podczas telefonicznej rozmowy przedstawiciel PGNiG Grupa Orlen zapewniał, że koncern ustosunkuje się do zaproszenia do końca bieżącego tygodnia.

- Urząd wystąpił do Starosty Poznańskiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie zmiany gospodarczej funkcji lasów Palędzko-Zakrzewskich.

Jednocześnie po Zebraniu Sołeckim w Dopiewcu Uchwała podjęta na nim wraz z wyrażeniem sprzeciwu co do planów PGNiG została przesłana do następujących adresatów:

 • Posłowie z okręgu Poznańskiego
 • Senator z okręgu Poznańskiego
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
 • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych
 • Starosta Poznański
 • Wojewoda Wielkopolski
 • Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
 • Główny Inspektor Sanitarny
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
 • Minister Klimatu i Środowiska
 • Minister Aktywów Państwowych
 • Prezes Rady Ministrów
 • Prezydent RP]

Zbigniew Mamys

Herb Gmina Dopiewo