Rada Gminy informuje, że w dniu 27 marca 2023r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z LIII sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dopiewo w 2023 roku. DRUK 709
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/121/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów, dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym. DRUK 710
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/460/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w komunikacji gminnej, dla której organizatorem jest Gmina Dopiewo. DRUK 711
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2023 r. DRUK 712
 10. Projekt uchwały w sprawie  wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dopiewo. DRUK 713
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dopiewo. DRUK 714
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Maków Polnych w miejscowości Dopiewo. DRUK 715
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Surmianowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 716
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie MOP przy drodze ekspresowej S11 i rzeki Wirynki, gmina Dopiewo. DRUK 717
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ulicy Poznańskiej, Pasjonatów i Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 718
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wzdłuż granicy pomiędzy obrębami ewidencyjnymi Dopiewo i Dopiewiec. DRUK 719
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Młyńskiej, gmina Dopiewo. DRUK 720
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, w rejonie ulicy Kukułczej, gmina Dopiewo. DRUK 721
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Dopiewo. DRUK 722
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2023 rok. DRUK 723
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/667/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2023-2034. DRUK 724
 22. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 23. Wolne głosy.
 24. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2023-03-27 15:00
Herb Gminy Dopiewo