Rada Gminy informuje, że w dniu 20 marca 2023 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie za 2022 rok.
 2. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dopiewo w 2023 roku. DRUK 709
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/121/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i ich obwodów, dla których Gmina Dopiewo jest organem prowadzącym. DRUK 710
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/460/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego w komunikacji gminnej, dla której organizatorem jest Gmina Dopiewo. DRUK 711
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2023 r. DRUK 712
 6. Projekt uchwały w sprawie  wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dopiewo. DRUK 713
 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dopiewo. DRUK 714
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Maków Polnych w miejscowości Dopiewo. DRUK 715
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Surmianowa w miejscowości Dopiewo. DRUK 716
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie MOP przy drodze ekspresowej S11 i rzeki Wirynki, gmina Dopiewo. DRUK 717
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ulicy Poznańskiej, Pasjonatów i Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 718
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wzdłuż granicy pomiędzy obrębami ewidencyjnymi Dopiewo i Dopiewiec. DRUK 719
 13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Młyńskiej, gmina Dopiewo. DRUK 720
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, w rejonie ulicy Kukułczej, gmina Dopiewo. DRUK 721
 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo dla części obszaru gminy położonej w miejscowości Dopiewo. DRUK 722
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia   19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2023 rok. DRUK 723
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/667/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia   19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2023-2034. DRUK 724

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2023-03-20 15:00
Herb Gminy Dopiewo