Dzień Sołtysa przypada 11 marca. Z tej okazji życzymy wszystkim sołtysom satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej i utrwalonej tradycją funkcji, zaufania społecznego, skuteczności w działaniu i spełnienia marzeń.

W Gminie Dopiewo mamy 11 sołectw, którym szefuje 5 sołtysek i 6 sołtysów. Większość, bo aż sześcioro zasiada jednocześnie w 21-osobowej Radzie Gminy Dopiewo. Warto dodać, że wśród gospodarzy wsi są osoby z wieloletnim stażem. Rekordzistą jest  Albin Marian Czekalski, który nieprzerwanie od  lutego 1980 roku pełni funkcję Sołtysa Zakrzewa. Dalej wśród najdłużej pełniących funkcje znajdują się: Walenty Moskalik (Skórzewo) - od 1981 do 1995 i od 1999 r. do dziś, Tadeusz Bartkowiak (Dopiewo) - od 1995 r. do dziś.

Zakres obowiązków sołtysa na przestrzeni lat ulegał zmianom, ale dziś, tak jak dawniej jest on przede wszystkim pośrednikiem między mieszkańcami a samorządem gminnym, pomaga w załatwianiu różnych spraw i rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Sołectwa występują w gminach wiejskich. Mimo rolniczych korzeni, Gmina Dopiewo zmieniła swój charakter. Niektóre sołectwa bardziej przypominają osiedla podmiejskie niż wsie. Na terenie ponad  30-tysięcznej gminy znajdują się sołectwa liczące po kilka tysięcy mieszkańców (Skórzewo ponad 8 tys., Dąbrówka 4,3 tys., Dopiewo 3,6 tys.), ale są i takie, które zamieszkuje kilkaset osób (Trzcielin 560, Gołuski 780).

Sołtysi w Gminie Dopiewo kadencji 2019 - 2024

 • Dąbrowa – Krzysztof Dorna (RG),
 • Dąbrówka - Barbara Plewińska,
 • Dopiewiec – Mariola Nowak (RG),
 • Dopiewo – Tadeusz Bartkowiak (RG),
 • Gołuski – Tadeusz Plenzler,
 • Konarzewo – Hanka Antkowiak - Janaszak,
 • Palędzie – Agnieszka Grześkowiak (RG),
 • Skórzewo – Walenty Moskalik (RG),
 • Trzcielin – Alojzy Sammler,
 • Więckowice – Anna Kwaśnik (RG),
 • Zakrzewo - Albin Marian Czekalski.

Czym jest sołectwo?

Jest jednostką pomocniczą Gminy, charakterystyczną dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa Rada Gminy w statucie sołectwa.

Kim jest Sołtys?

Sołtys stoi na czele sołectwa i ma prawo do udziału i występowania na forum Rady Gminy. Jest przedstawicielem społeczności wiejskiej. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która jest organem doradczym. Co kadencję stali mieszkańcy danego sołectwa na zebraniu wiejskim wyłaniają w tajnym i bezpośrednim głosowaniu Sołtysa oraz Radę Sołecką. Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa jest organem uchwałodawczym, stanowiącym i kontrolnym.

Kompetencje i obowiązki Sołtysa:

 • reprezentuje sołectwo na zewnątrz
 • zwołuje zebranie wiejskie
 • realizuje uchwały Rady Gminy dotyczące sołectwa
 • uczestniczy w sesjach Rady Gminy
 • zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji Rady Gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołeckie.

MJ