Urząd Gminy Dopiewo informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie Gminy Dopiewo kontrole rozpoczną się na przełomie marca/kwietnia. Kontrola będzie polegać na:

  • wezwaniu właściciela nieruchomości celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków,
  • kontroli Straży Gminnej/pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego na kontrolowanej nieruchomości.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Ponadto właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Dopiewo.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny.

Informacji dotyczących kontroli udziela: Ewa Hejwosz, tel. 61 89 06 395 i Zbigniew Kobiela, tel. 61 89 06 396,  Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dopiewo.

Dodatkowo przypominamy, że Właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków jest zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia za pośrednictwem poniższego formularza:

Plik Formularz do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) / przydomowych oczyszczalni ścieków dla właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dopiewo
PDF icon ulotka.pdf

Jednocześnie prosimy właścicieli o zgłaszanie na podstawie powyższego formularza zbiorników bezodpływowych (szamb)

Podpisane zgłoszenie, o którym mowa powyżej można złożyć:

  • w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 w godzinach pracy Urzędu
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego)
  • na adres mailowy urzad_gminy@dopiewo.pl

Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem platformy ePUAP lub poprzez pocztę elektroniczną dokument musi być podpisany profilem zaufanym lub certyfikatem. Link do złożenia elektronicznego podpisu znajduje się poniżej.

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany


Zestawienie firm wywożących nieczystości płynne na terenie gminy Dopiewo

PDF icon zestawienie_firm.pdf

EH