Rada Gminy informuje, że w dniu 30 stycznia 2023r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się LI sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad LI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z L sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2023. DRUK 673
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2023. DRUK 674
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Dopiewo. DRUK 675
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dopiewo do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023. DRUK 676
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/42/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Dopiewo w zakresie dożywiana na lata 2019-2023. DRUK 677
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. DRUK 678
 12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dopiewo do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023. DRUK 679
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Dopiewo, w gminie Dopiewo, stanowiącej działkę nr 533/5 o powierzchni 0,0440 ha. DRUK 680
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Konarzewo, w gminie Dopiewo, stanowiącej działkę nr 153/8 o powierzchni 0,0063 ha. DRUK 681
 15. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 682
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dopiewo. DRUK 683
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia  górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. DRUK 684
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaków  ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Dopiewie, Palędziu i Zakrzewie. DRUK 685
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/668/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2023 rok. DRUK 686
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/667/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2023-2034. DRUK 687
 21. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 688
 22. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. DRUK 689
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Frezjowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 690
 24. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Konopna w miejscowości Dopiewiec. DRUK 691
 25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Siewna w miejscowości Skórzewo. DRUK 692
 26. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kameralna w miejscowości Dąbrowa. DRUK 693
 27. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Szkolnej i Młyńskiej, gmina Dopiewo. DRUK 694
 28. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie cieku wodnego i ul. Młyńskiej, gmina Dopiewo - część A. DRUK 695
 29. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Dopiewo, w rejonie ul. Trzcielińskiej i ul. Wyzwolenia, gmina Dopiewo. DRUK 696
 30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dopiewo. DRUK 697
 31. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 32. Wolne głosy.
 33. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2023-01-30 15:00
Herb Gminy Dopiewo