Rada Gminy informuje, że w dniu 19 grudnia 2022r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się L sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad L sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie L sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XLIX sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 660
 7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych w komunikacji gminnej i międzygminnej, dla której organizatorem jest Gmina Dopiewo. DRUK 661
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2022 r. DRUK 662
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, w zakresie działki o nr ewid. 293/19, gmina Dopiewo. DRUK 663
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo – część A. DRUK 664
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 665
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 666
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2023-2034. DRUK 667
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2023 rok. DRUK 668
 • przedstawienie podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej,
 • przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy, które są skutkiem:

- uwzględnienia przez Wójta zgłoszonych poprawek,

- innych okoliczności;

 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu;
 • odczytanie opinii Komisji Budżetu i zgłoszonych propozycji poprawek;
 • przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu;
 • dyskusja na temat projektu budżetu i opinii Komisji Budżetu;
 • zgłoszenie przez Wójta Gminy autopoprawek po dyskusji na temat projektu uchwały budżetowej oraz opinii Komisji Budżetu;
 • głosowanie propozycji poprawek nie uwzględnionych przez Wójta Gminy w autopoprawkach do projektu uchwały budżetowej;
 • głosowanie nad uchwałą budżetową.

15.Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

16.Wolne głosy.

17.Zakończenie obrad L sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2022-12-19 15:00