Rada Gminy informuje, że w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

  1. Projekt uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Dopiewie zadania publicznego w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 660
  2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych w komunikacji gminnej i międzygminnej, dla której organizatorem jest Gmina Dopiewo. DRUK 661
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo w 2022 r. DRUK 662
  4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Trzcielin, w zakresie działki o nr ewid. 293/19, gmina Dopiewo. DRUK 663
  5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy Tarnowskiej i drogi wojewódzkiej nr 307, gmina Dopiewo – część A. DRUK 664
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 665
  7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 666
  8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2023-2034. DRUK 667
  9. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2023 rok. DRUK  668

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2022-12-12 15:00