W dniu 19 października 2022 r. Wójt Gminy Dopiewo wydał Zarządzenie nr 540/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu współpracy na 2023 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Konsultacje przeprowadza się od dnia 19 października 2022 r. do dnia 3 listopada 2022 r. w formie zgłaszania uwag do „Programu współpracy na 2023 rok Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

FORMULARZE [Kliknij tutaj]

MB