Rada Gminy informuje, że w dniu 26 września 2022r. o godz. 15. 00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XLVI sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/267/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dopiewo. DRUK 615
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Konarzewo, w gminie Dopiewo, stanowiących działki nr 153/8 o powierzchni 0,0063 ha oraz nr 153/9
  o powierzchni 0,0420 ha. DRUK 616
 8. Projekt uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/530/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dopiewo na lata 2022-2025. DRUK 617
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewiec, w rejonie ulicy Wichrowej, Cichej, Skrytej i Osiedle, gmina Dopiewo. DRUK 618
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie ulicy jeziornej i Leśnej, gmina Dopiewo. DRUK 619
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Pieczarkowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 620
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Borowikowa w miejscowości Dopiewiec. DRUK 621
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lukrecjowa w miejscowości Skórzewo. DRUK 622
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Śliczna w miejscowości Skórzewo. DRUK 623
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Piniowa w miejscowości Więckowice. DRUK 624
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych na terenie Gminy Dopiewo. DRUK 625
 17. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 626
 18. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 627
 19. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 628
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XIX/232/20 z dnia 8 kwietnia 2020r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadań zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych. DRUK 629
 21. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXII/299/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu. DRUK 630
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 631
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 632
 24. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 25. Wolne głosy.
 26. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2022-09-26 15:00
Sesja Rady Gminy