Wójt Gminy Dopiewo informuje, że podmiotem zajmującym się przyjmowaniem wniosków, weryfikacją i wypłatą świadczeń , wynikających z ustawy o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, przy ul. Konarzewskiej 12.

Czym jest dodatek węglowy i kto może go otrzymać?

To jednorazowe, bezzwrotne wsparcie pieniężne w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, mające wspomóc przy zakupie opału. Przeznaczone jest dla gospodarstw, w których węgiel kamienny, brykiet, pellet (składający się co najmniej w 85% z węgla kamiennego) jest głównym źródłem ogrzewania, a spalanie odbywa się w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym.

Dodatek przysługuje pierwszej osobie z gospodarstwa domowego, która złoży wniosek. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne Gminie do dokonania weryfikacji, zgodnie z kryteriami ustawowymi tj.: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość i dane gospodarstwa domowego oraz numer rachunku bankowego do przelewu.

Wsparcie przysługuje zarówno gospodarstwom, które kupiły węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [kliknij tutaj]  
Plik rodo-dodatek-weglowy.docx

Gdzie złożyć wniosek?

W Gminie Dopiewo wniosek można złożyć

1. Osobiście w biurze obsługi klienta w Ośrodku Pomocy Społecznej, znajdującym się przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie - w godzinach:

  • poniedziałek: 8.00 – 17.00,
  • wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,
  • piątek: 7.30 - 14.30.

2. Listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub

3. Elektronicznie ePUAP-em - wówczas wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić profilem zaufanym.

Do kiedy?

Wnioski składamy do 30 listopada 2022 r. Uwaga! Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Warunki otrzymania

Dodatek jest zwolniony z podatku i nie może być zajęty przez komornika. Warunkiem jego otrzymania (jeśli wniosek został złożony w odpowiednim czasie), jest dokonanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca 2022 roku. Każdy, kto tego nie zrobił, musi się liczyć z ewentualną karą i niewypłaceniem dodatku węglowego. Jeżeli do tej pory Gmina nie zweryfikowała braku takiego zgłoszenia, należy złożyć deklarację w Urzędzie Gminy Dopiewo, by móc skorzystać z dodatku węglowego.

Więcej informacji: tel. 61 8148 020

Wniosek:  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego [kliknij tutaj] Plik rodo-dodatek-weglowy.docx

MJ