Rada Gminy informuje, że w dniu 29 sierpnia 2022r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XLV sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dopiewo na rok szkolny 2022/2023 DRUK 594
 7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem     Poznań w zakresie współfinansowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Poznaniu dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dopiewo. DRUK 595
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/266/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. DRUK 596
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Warzywna w miejscowości Konarzewo. DRUK 597
 10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Krajobrazowa w miejscowości Palędzie. DRUK 598
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Fryderyka Chopina w miejscowości Skórzewo. DRUK 599
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wolfganga Mozarta w miejscowości Skórzewo. DRUK 600
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antonia Vivaldiego w miejscowości Skórzewo. DRUK 601
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Żarnowiec, dla działek o nr ewid. 38/1, 38/2, 37 i 43, gmina Dopiewo. DRUK 602
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie ulicy Jaworowej, dla działki o nr ewid. 25/12,   gmina Dopiewo. DRUK 603
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ul. Granicznej, gmina Dopiewo. DRUK 604
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Sosnowej, gmina Dopiewo. DRUK 605
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Klonowej, gmina Dopiewo. DRUK 606
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Młyńskiej i Poznańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 607
 20. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Akacjowej i Jarzębinowej, gmina Dopiewo. DRUK 608
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Sportowej i Piłkarskiej, gmina Dopiewo. DRUK 609
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej i Leszczynowej, gmina Dopiewo. DRUK 610
 23. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przedszkolna w miejscowości Dąbrowa. DRUK 611
 24. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/530/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dopiewo na lata 2022-2025. DRUK 612
 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 613
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 614
 27. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 28. Wolne głosy.
 29. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Sesja budżetowa