Rada Gminy informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 1500 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Prezentacja wyników ankiety diagnostyczno-rozwojowej dla mieszkańców Gminy, publikowanej w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo w dziale Konsultacje.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dopiewo na rok szkolny 2022/2023 DRUK 594
 3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Gminą Dopiewo a Miastem  Poznań w zakresie współfinansowania pozaszkolnych punktów katechetycznych w Poznaniu dla uczniów szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Dopiewo. DRUK 595
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/266/20 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. DRUK 596
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Warzywna w miejscowości Konarzewo. DRUK 597
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Krajobrazowa w miejscowości Palędzie. DRUK 598
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Fryderyka Chopina w miejscowości Skórzewo. DRUK 599
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wolfganga Mozarta w miejscowości Skórzewo. DRUK 600
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Antonia Vivaldiego w miejscowości Skórzewo. DRUK 601
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Żarnowiec, dla działek o nr ewid. 38/1, 38/2, 37 i 43, gmina Dopiewo. DRUK 602
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie ulicy Jaworowej, dla działki o nr ewid. 25/12,   gmina Dopiewo. DRUK 603
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ul. Granicznej, gmina Dopiewo. DRUK 604
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Sosnowej, gmina Dopiewo. DRUK 605
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Klonowej, gmina Dopiewo. DRUK 606
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu w miejscowości Dopiewo, w rejonie ulicy Młyńskiej i Poznańskiej, gmina Dopiewo. DRUK 607
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Akacjowej i Jarzębinowej, gmina Dopiewo. DRUK 608
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Sportowej i Piłkarskiej, gmina Dopiewo. DRUK 609
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej i Leszczynowej, gmina Dopiewo. DRUK 610
 19. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Przedszkolna w miejscowości Dąbrowa. DRUK 611
 20. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/530/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 marca 2022r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dopiewo na lata 2022-2025. DRUK 612
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 613
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 614

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Sesja Rady Gminy