Rada Gminy Dopiewo udzieliła Wójtowi – Pawłowi Przepiórze absolutorium z wykonania budżetu za 2021 r. Spośród 17 radnych obecnych na XLV sesji w dniu 27 czerwca 2022 r  – 13 radnych było „za”, 3 „wstrzymało się od głosu”, a 1 nie głosował  (4 było nieobecnych).  Wcześniej przedstawione zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu przez Skarbnika Gminy – Małgorzatę Mazurek i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo przez jej Wiceprzewodniczącą – Magdalenę Kaczmarek.

Podczas sesji Wójt omówił również „Raport o stanie Gminy”. Debatę na ten temat kończyło udzielenie Wójtowi votum zaufania przez Radę Gminy.

Radni wręczyli Wójtowi i Skarbnikowi Gminy bukiety. Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium i przyjęcie „Raportu…”, a także współpracownikom - za ich wkład w wykonanie zadań. -Szanowni Państwo, mamy jako samorząd do pogodzenia wiele partykularnych interesów z interesami publicznymi. Naszym wspólnym celem jest rozwój Gminy Dopiewo. Nie zwalniamy tempa. Dziękuję bardzo - powiedział.

AM