Rada Gminy informuje, że w dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Dopiewo :

 1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XLIV sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dopiewo za rok 2021.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Dopiewo za rok 2021.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo wotum zaufania. DRUK 581
 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Dopiewo za 2021r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.
 10. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.
 11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 12. Przedstawienie Radzie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo za 2021 rok.
 13. Dyskusja.
 14. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2021 rok. DRUK 582
 15. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. DRUK 583
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. DRUK 584
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa w rejonie ulicy Leśnej i Topolowej, gmina Dopiewo. DRUK 585
 18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Dębowej, dla działek o nr ewid. 1179/13 i 1179/14, gmina Dopiewo. DRUK 586
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Drwęsa, w rejonie ulicy Leszczynowej i Przylesie, gmina Dopiewo. DRUK 587
 20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, w rejonie ulicy Logistycznej, linii kolejowej i drogi ekspresowej S11, gmina Dopiewo. DRUK 588
 21. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej i Wiosennej, gmina Dopiewo. DRUK 589
 22. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, w rejonie ulicy Leśne Zacisze, Pułkownika Andrzeja Kopy, Łabędziej, Przepiórczej, Słowiczej i Żurawiej, gmina Dopiewo. DRUK 590
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/545/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. DRUK 591
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 592
 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 593
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/498/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Dopiewo na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji. DRUK 594
 27. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 28. Wolne głosy.
 29. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk

Data wydarzenia: 
2022-06-27 15:00
Sesja Rady Gminy