Rada Gminy informuje, że w dniu 30 maja 2022r. o godz. 15:00 w Domu Strażaka w Dopiewie przy ul. Szkolnej 21 odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Dopiewo.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Odczytanie porządku obrad.
 4. Informacja o przyjęciu protokołu z XLIII sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 6. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i kadrowej jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo. DRUK 566
 7. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. DRUK 567
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Więckowice, w gminie Dopiewo, stanowiącej działkę nr 239/27 o powierzchni 0,1745 ha. DRUK 568
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie ul. Bukowskiej, Kościelnej i drogi ekspresowej S5, gmina Dopiewo. DRUK 569
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Szarotkowej, Szkolnej, Sportowej i Żeglarskiej, gmina Dopiewo. DRUK 570
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Konarzewo w rejonie ulic Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej, gmina Dopiewo. DRUK 571
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Koszykarska w miejscowości Skórzewo. DRUK 572
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Dzika w miejscowości Trzcielin. DRUK 573
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Żubra w miejscowości Trzcielin. DRUK 574
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w stowarzyszeniu o nazwie: Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku. DRUK 575
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultac społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego. DRUK 576
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dopiewo na 2022 rok. DRUK 577
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   Dopiewo na lata 2022-2030. DRUK 578
 19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy.
 21. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

Rada gminy podczas obrad zbliżenie na pulpit głosujący