Szanowni Mieszkańcy Gminy Dopiewo, nowa strona: Dopiewski Budżet Obywatelski


Zwycięskie projekty:

 • Grupa I - Skórzewo Skatepark = 958,75 głosy skorygowane
 • Grupa II - Park Wiejski w Gołuskach = 190,30 głosy skorygowane
 • Grupa III - Bezpieczny strażak = 2.270,49 głosy skorygowane

Wyniki:

GRUPA I - Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

 • Skórzewo Skatepark - przez zabawę na Olimpiadę - 1.161 głosów = 958,75 głosy skorygowane
 • Psia zagroda – wybieg dla psów w Skórzewie - 815 głosów = 673,03 głosy skorygowane

Grupa II - Gołuski, Trzcielin, Więckowice

 • Park Wiejski w Gołuskach - wyposażenie placu zabaw i uporządkowanie leśnej części parku - 174 głosy = 190,30 głosy skorygowane

Grupa III - Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo

 • Bezpieczny strażak - bezpieczna gmina - 2.188 głosów = 2.270,49 głosy skorygowane
 • Pumptrack! - rowerowy plac zabaw w Konarzewie - 1.607 głosów = 1.600,25 głosów skorygowanych
 • Skatepark – Minirampa - 237 głosów = 245,93 głosy skorygowane

Zasady DBO:

 • Kampania informacyjno-edukacyjna 10.05.2022
 • Zgłaszanie projektów 15.05.2022 - 30.06.2022
 • Weryfikacja zgłoszonych projektów 1.07.2022 - 15.07.2022
 • Prezentacja projektów 20.07.2022
 • Głosowanie 15.09.2022 - 30.09.2022
 • Ogłoszenie wyników 07.10.2022

Kto może zgłosić projekt do realizacji?

Zgłosić projekt może każdy pełnoletni mieszkaniec gminy. Zgłoszony projekt musi dotyczyć terytorialnie wyłącznie sołectwa będącego miejscem zamieszkania Wnioskodawcy.

Kiedy zgłoszony projekt jest ważny?

Zgłoszenie projektu jest ważne, gdy poparte zostało podpisami 15 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Jak zgłosić projekt?

 • Należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszenia projektu.
 • Należy pobrać formularz listy poparcia. Zebrać podpisy poparcia pod swoim projektem od 15 mieszkańców danego sołectwa, którzy ukończyli 16 rok życia.

Kiedy można zgłosić projekt?

W terminie 7 dni od ogłoszenia przez Wójta Gminy Dopiewo w zarządzeniu takiej możliwości.

Czy i w jakim zakresie można skonsultować projekt przed jego zgłoszeniem - na etapie przygotowania?

Tak, Wójt Gminy umożliwia konsultację projektu z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie oszacowania kosztów realizacji zadania i własności gruntów - tutaj

Jakie są ograniczenia kosztów realizacji projektów?

Sołectwa podzieliliśmy na 3 grupy, ze względu na wielkość. Każdej grupie została przypisana część puli środków na DBO oraz minimalne i maksymalne koszty realizacji projektów.

 •  Grupa I – maksymalny 145.000 zł, minimalny 50.000 zł.
 •  Grupa II - maksymalny 60.000 zł, minimalny 15.000 zł.
 •  Grupa III - maksymalny 95.000 zł, minimalny 25.000 zł.

Sprawdź poniżej, do której grupy zostało przypisane Twoje sołectwo.

Jaki jest podział na grupy sołectw?

Każde sołectwo Gminy Dopiewo zostało przypisane do jednej z 3 grup. Każdej grupie przypisana została część puli oraz kwoty, określające minimalne i maksymalne wartości projektów. Dzięki temu na realizację ma szansę więcej pomysłów. Zachęcamy do uczestnictwa mieszkańców małych i dużych miejscowości – współczynnik korygujący, obok promocji projektu, zwiększa szansę na realizację każdego pomysłu.

 • Grupa I - obejmuje 3 największe pod wzgledem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo - limit środków 145.000 zł.
 • Grupa II - obejmuje 3 najmniejsze pod względem liczby mieszkańców sołectwa gminy: Gołuski, Trzcielin, Więckowice - limit środków 60.000 zł. 
 • Grupa III - obejmuje pozostałe 5 sołectw Gminy: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo - limit środków 95.000 zł.

Nie można zgłosić projektów, które:

 •    wykraczają poza katalog zadań własnych Gminy.
 •    nie spełniają wymogu ogólnodostępności terytorialnej i są odpłatne.
 •    po zakończeniu realizacji spowodują wysokie koszty związane z obsługą, eksploatacją, utrzymaniem, itp.
 •    są niezgodne w dniu zgłoszenia z obowiązującymi w Gminie planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami ujętymi w wieloletniej prognozie finansowej.
 •    zakładają realizację części zadania np. wykonanie dokumentacji projektowej.

Można zgłosić projekty, które:

 •   dotyczą tzw. zadań własnych gminy (zarówno bieżących „miękkich”, jak i inwestycyjnych, ale w ramach wyodrębnionej w danym roku części puli środków na DBO dla grupy sołectw).
 •   zostały zgłoszone przez pełnoletnich mieszkańców Gminy Dopiewo.
 •   dotyczą sołectwa, w którym mieszka Wnioskodawca.
 •   uzyskały największe poparcie w głosowaniu.
 •   mają charakter ogólnodostępny.
 •   umożliwiają nieodpłatną możliwość korzystania z efektów realizacji projektu.
 •   wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.
 •   będą służyć mieszkańcom Gminy.

Jak głosować na projekty w ramach DBO?

 • Głosować może każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo, bez względu na wiek.
 • Mieszkaniec może oddać tylko jeden głos, dokonując wyboru spośród 6 projektów poddanych głosowaniu.
 • Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną na stronie: dopiewo.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
 • Warunkiem oddania prawidłowego głosu jest podanie: imienia, nazwiska, (wiek, płeć - opcjonalnie), miejsca zamieszkania oraz numeru telefonu.
 • Weryfikacja - podanie numeru telefonu jest niezbędne celem potwierdzenia głosu kodem SMS.

Realizacja projektów DBO:

 • Do realizacji w ramach Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego przyjęte zostaną projekty, które uzyskały największą skorygowaną liczbę głosów, aż do wyczerpania środków finansowych w ramach grupy.
 • Realizacja projektów nastąpi w 2023 r. 

Dokumenty DBO:


Beata SpychałaData wydarzenia: 
Od 2022-05-16 00:00 do 2022-06-30 23:55
DBO 7 edycja