W związku z faktem, że obecnemu dyrektorowi kończy się kadencja sprawowania funkcji z dniem 31 sierpnia 2022 roku, Wójt Gminy Dopiewo ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie” na adres  Urząd Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62 – 070 Dopiewo w terminie do 20 czerwca 2022 roku godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

szczegóły

fot. M. Juskowiak

Budynek Szkoły Podstawowej w Konarzewie